Publicerad 4 feb 2015

Europafond med utdelande bolag ger en stabilare avkastning


Danske Invests fond Europe High Dividend investerar i stabila och högutdelande europeiska börsbolag. Det gör den till ett intressant val för investerare som tror på en fortsatt återhämtning i Europa, men som samtidigt önskar en viss stabilitet om osäkerheten skulle öka igen.

I takt med att ekonomin återhämtar sig i Europa ställer sig allt fler bedömare positiva till europeiska aktier. Till dessa hör Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen som lyfter fram Europa som en av de mest intressanta aktiemarknaderna inför 2015. Han anser även att förutsättningarna för en fortsatt återhämtning för den europeiska ekonomin har förbättrats ytterligare efter besked från ECB avseende obligationsköp och förbättringar inom det europeiska banksystemet.

– Vi förväntar oss att den europeiska tillväxten kommer att komma upp i en högre växel under 2015 drivet av det låga oljepriset, bättre tillgång på krediter, expansiv penningpolitik och den svagare euron. Samtliga dessa faktorer stärker bolagens konkurrenskraft, säger Bo Bejstrup Christensen.

Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer vid horisonten, inte minst Greklands situation med en nyvald regering som kräver skuldavskrivningar och kommande val i Storbritannien. Med tanke på detta kan fonden Danske Invest Europe High Dividend vara ett intressant alternativ för de sparare som ställer sig positiva till den europeiska aktiemarknaden, men som ändå önskar en viss stabilitet i sin investering. Fonden fokuserar på stabila europeiska bolag som år efter år ger rimliga utdelningar till sina aktieägare, vilket innebär att de är välskötta med sunda affärsmodeller och en stabil intjäning. 

En lite stabilare aktieexponering

De bolag som Europe High Dividend investerar i återfinns ofta inom sektorer som försäkring, dagligvaror och allmännyttiga tjänster (vilket inkluderar kraftförsörjning-, VA- och värmebolag). De har historiskt sett uppvisat en lägre risknivå än aktiemarknaden som helhet i form av lägre svängningar både uppåt och nedåt. Det betyder att fonden inte tillhör de som ger allra bäst avkastning när marknaden går som bäst, men i gengäld erbjuder den ett visst skydd i samband med kursnedgångar jämfört med en mer traditionellt förvaltad aktiefond.

Enligt den ansvarige förvaltaren Peter Nielsen fokuseras förvaltningen mot att hitta långsiktigt hållbara investeringar med en god utdelningsnivå, snarare än att jaga de allra högsta utdelningarna på marknaden. 

– Hög utdelning är frestande, men det får aldrig vara det enda riktmärket för investerare. Det är i sig ingen garanti för att bolagens långsiktiga affärsmodeller är sunda och hållbara, säger Peter Nielsen.

För att hitta rätt bolag försöker Peter Nielsen därför att hitta rätt balans mellan utdelningsnivå och kurspotential. För närvarande har fonden 34 bolag i portföljen med en genomsnittlig direktavkastning om 4,8 procent. 

Finansiella sektorn attraktiv 

Förutom att utvärdera enskilda bolag värderar Peter Nielsen och hans kollegor även olika sektorer utifrån det rådande marknadsklimatet. I dagsläget ser han bland annat positivt på bolag inom finanssektorn samt vissa bolag inom allmännyttiga tjänster.

– För närvarande har vi klart störst övervikt mot försäkringsaktier. Här hittar vi en hel del bolag med en relativt stabil verksamhet och god underliggande utveckling. Vi är fortfarande relativt skeptiska till banker, men med försäkringsbolagen får vi en övervikt mot den finansiella sektorn, vilken vi tycker är relativt lågt prissatt jämfört med andra mer cykliska sektorer, säger Peter Nielsen.

Inom allmännyttiga tjänster har fonden flera innehav som har levererat i form av både utdelning och värdeökning över tid.

– Här fokuserar vi särskilt på bolag verksamma inom infrastruktur och inte på bolag som lever på att sälja el och gas, eftersom de har haft det motigt de senaste åren. I England har vi haft ett par bra bolag som levererar en liten kursökning varje år utöver en utdelning på 5-6 procent per år, berättar han.

Även inom telekommunikation har Peter Nielsen funnit flera attraktiva bolag som fortfarande delvis är statsägda, vilket borgar för en relativt försiktig inställning till risk men också ett långsiktigt fokus på att utveckla sina marknader. Det är precis denna typ av investeringar som skapar stabilitet i portföljen samtidigt, som möjligheten finns till en god avkastning om den europeiska aktiemarknaden utvecklas i enlighet med Danske Invests förväntningar inför resten av 2015.