Energifonden Sverige erbjuder en stabil avkastning i en volatil värld

I rådande marknadsklimat har många som handlar på börsen drabbats av dalande
värderingar, samtidigt som en snabbt stigande inflation gör kontanta sparmedel
mindre värdefulla. Med andra ord har kostnader för att inte investera stigit avsevärt
under 2022, samtidigt som det har varit betydligt svårare att få en avkastning
på sina investeringar. I denna osäkra och volatila investeringsmiljö blir
obligationer som sparform ett attraktivt sparalternativ för den som vill ha en
hög avkastning utan att ta på sig för stor risk.

Energifonden har under 6 år givit spararen en årlig snittränta på 9%

Efter att avslutat första halvan av 2023 med ett starkt resultat har
Energifonden en hög soliditet, stabila kassaflöden, låga omkostnader och nöjda
obligationstagare. Energifonden står mer än väl rustad inför framtiden, varför
styrelsen beslutat att återigen erbjuda allmänheten en möjlighet att vara med
och investera i garanterade ränteobligationer. Energifonden Sverige emitterar
därför Energifonden Sverige 1 AB med 7% ränta och Energifonden Sverige 3 AB med
9% ränta.

Här www.energifonden.eu   hittar du mer om obligation 23/25 med 7% ränta och obligation 23/27 med 9% ränta

Energifonden Sverige 1                                                             Energifonden Sverige 3

Typ av värdepapper: Ränteobligation                                       Typ av värdepapper: Ränteobligation

Teckningsposter:20 000 kronor                                                 Teckningsposter:20 000 kronor

Courtage: utgår ej.                                                                       Courtage: utgår ej.

Teckningstid 2 – 27 oktobe                                                         Teckningstid 2 – 27 oktober

Lånebelopp: 25 000 000 kronor                                                Lånebelopp: 25 000 000 kronor

Löptid: 2 år, återbetalning 2025-11-01                                    Löptid: 4 år, återbetalning 2027-11-01,

Ränta: löper fr.o.m. 2023-11-01                                                Ränta: löper fr.o.m. 2023-11-01

Årlig ränta: 7 procent                                                                   Årlig ränta: 9 procent

Utbetalning: Halvårsbasis 2024-05-01                                      Utbetalning: Halvårsbasis 2024-05-01

Här tecknar du dig för Obligation 23/25: https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-ranteobligationer-i-energifonden-sverige-1-ab-publ-2/

Här tecknar du dig för Obligation 2023/2027: https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-ranteobligationer-i-energifonden-sverige-3-ab-publ-2/

Energifonden skapar avkastning i en föränderlig och mycket komplex
energimarknad

Den globala efterfrågan på energi visar inga tecken på att avta. Med en
ständig befolkningstillväxt i kombination med en påbjuden omställning från
traditionella energikällor till alternativa bränslen blir energisektorn mer
komplex för var dag som går. En komplexitet som dessutom ökar med stora
geopolitiska spänningar som krig, handelsrestriktioner och globala fastställda
regeländringar för att nå det hållbara samhället.  En ny industri håller
på att växa fram med nya typer av energislag, samarbetspartners, affärsmodeller
och innovativa lösningar. I denna volatila värld har Energifonden Sverige genom
sin stora kompetens och mångåriga erfarenhet en väldokumenterad förmåga att
hitta synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila
bränslen. Detta kan innebära alltifrån hur man arbetar med internationella
leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och
kundbehov.

Med en strikt investeringsmodell skapar Energifonden Sverige stabil avkastning med potential

Genom att investera i minst ett etablerat och sedan i nyetablerade energiprojekt under varje kalenderår balanserar Energifonden Sverige strävan efter hög avkastning och en garanterad avkastning. Energifonden Sverige har som riktmärke att under en investeringscykel på 3 till 5 år uppnå en avkastning på 50% från investeringar i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt. En investering kan ske i allt ifrån vindkraftverk till bolag som forskar inom alternativa bränslen. Energifonden Sverige är även verksamt inom energilogistik och då genom direktinvesteringar i fartyg, tåg och andra transportmedel

– Den som kan levererar energi långsiktigt och kostnadseffektivt kommer att vara dagens och morgondagens vinnare! Det är där vi vill vara med och investera, säger Fredrik Johansson, VD och ägare av Energifonden Sverige.

Efter att noggrant ha finkammat marknaden efter rätt investeringar skaffar sig sedan Energifonden Sverige en betydande ägarandel i varje objekt. Detta för att ge Energifondens kunniga och erfarna styrelse möjlighet att hjälpa bolaget och påverka dess strategi. En stor ägarandel garanterar också en kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.

Läs om historiska placeringar här: https://energifonden.eu/investeringar-historiska/

Ett tydligt engagemang borgar för fortsatta framgångsrik avkastning

Med en första obligationsutgivning via eget dotterbolag redan 2014 finns inte bara en lång erfarenhet utan också en mycket bra och tydlig historik. Styrelsen deltar inte bara aktivt i investeringsobjekten utan investerar också i obligationerna

-vi i styrelsen står som garanter för utdelningen. Det borgar för att vi gör vårt ytterst för att alla investeringar skall vara sunda och kunna utvecklas så bra som möjligt. Jag är mycket stolt över att Energifonden, som givit ut obligationer vid 13 tillfällen i sina dotterbolag, alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid, avslutar Fredrik Johansson, VD och ägare av Energifonden Sverige.

För mer information om Energifonden Sverige och obligationerna besök www.energifonden.eu