sällsynt läkemedelsutvecklare

Publicerad 1 sep 2019

”En sällsynt lockande läkemedelsutvecklare”


Så lyder rubriken på mäklarfirman Mangolds analys av Toleranzia. Med orphan status och positiva prekliniska data tar nu läkemedelsutvecklaren Toleranzia nästa steg i utvecklingen. Bolaget tar in 45 miljoner kronor i en fullt ut garanterad nyemission, som ska finansiera inledande av de kliniska studierna.

Toleranzia har utvecklat en toleransteknologi inom området autoimmuna orphan-sjukdomar, som lett fram till två läkemedelskandidater: TOL2, mot den sällsynta muskelsjukdomen myastenia gravis (MG) och TOL3 mot den sällsynta blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit. Toleranzias ambition är, till skillnad mot många andra bolags, att bota sjukdomarna. Just det gör Toleranzia unikt eftersom dagens tillgängliga läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar endast minskar symptomen och i många fall dessutom ger allvarliga biverkningar.

– Det finns olika behandlingar för MG, men dessa syftar bara till att lindra symptomen. Vår ambition är att bota. Det säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Ska nå betydligt längre

Med läkemedelskandidaten TOL2 är målet att kunna nå betydligt längre än någon annat hittills gjort inom MG. Sjukdomen beror på att musklerna inte klarar av att ta emot signaler från nerverna på grund av att receptorer på muskulaturen förstörts av kroppens immunsystem. Det startar vanligvis i mindre muskelgrupper, som till exempel ögonlock, men förvärras successivt och kan i slutändan påverka andningen. Behandling med TOL2 gör att förstöringen av dessa receptorer stoppas. Musklerna läker då ut och återfår helt sin normala funktion.

I prekliniska studier har Toleranzia sett mycket goda resultat, men det återstår fortfarande en del arbete för att TOL2 ska tas till kliniska studier. Kapitalet som bolaget nu tar in förväntas räcka till 2022, då ambitionen är att inleda en fas l/lla studie.

Charlotte Fribert är en försiktig general och vågar ännu inte utlova när marknaden kan få tillgång till TOL2. Hon ser dock mycket optimistiskt på möjligheten att deras läkemedelskandidat faktisk kommer att nå ut till MG patienter som en helt ny, och bättre, behandling.

Planerar för nästa steg

– Inom forskningen kan allt hända, så jag kan naturligtvis inte lova någonting. Men utifrån de mycket positiva data vi har för TOL2, är det viktigt att driva fortsatt utveckling mot ett färdigt läkemedel med högsta intensitet, säger hon.

Toleranzias terapiområden är små och troligen inte välkända för den breda allmänheten. Potentialen i dem är dock mycket stor. Detta beror främst på att de är sjukdomar med ett mindre antal patienter, så kallade orphan-sjukdomar. För läkemedelsprojekt inom denna grupp av sjukdomar erbjuder både nordamerikanska och europeiska myndigheter skattelättnader, möjlighet till mindre och kortare studier, samt goda möjligheter till regulatorisk hjälp. Dessutom får man en marknadsexklusivitet om tio år i Europa och sju år i USA, något som ofta innebär ett längre skydd efter marknadsintroduktion än vad sedvanliga patent ger för ”vanliga” läkemedel.

Ökande intresse för läkemedel inom orphan-sjukdomar

För läkemedel inom orphan-sjukdomar blir dessutom prissättningen en helt annan. För Toleranzias TOL2 förväntas priset hamna kring 40 000 USD per patient och år.

Sedan klassificeringen orphan status infördes för cirka 20 år sedan har därför intresset för utveckling av läkemedel för ovanliga sjukdomar ökat markant. Ofta bedrivs den tidiga forskningen kring dessa av mindre bolag som till exempel Toleranzia. Vid framgångsrik forskning är intresset för dessa bolag stort hos läkemedelsgiganterna.

– Vi talar redan idag med ett antal större intressenter, men oftast brukar de inte komma in i processen förrän ett läkemedelsprojekt nått klinisk fas, säger Charlotte Fribert.

Samarbete med stora läkemedelsbolag

Målet för Toleranzia är också att på sikt få till stånd samarbeten eller finansiering från något av de stora läkemedelbolagen. Men Charlotte Fribert vill inte lämna några prognoser för om eller när ett eventuellt avtal kan komma.

– Det är så mycket som spelar in. Och ju längre vi kommit och ju bättre resultat vi kan presentera desto högre blir en eventuell prislapp, säger hon.

Toleranzia sitter dessutom i lite av en guldsits. Konkurrensen inom deras terapiområde är i det närmaste obefintlig.

Bolagets nyemission om 45,4 miljoner kronor är fullt garanterad. Dessutom har personer i styrelse och ledning samt större ägare genom teckningsförbindelser åtagit sig att med och utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 1,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 4,03 procent av Företrädesemissionen.

Mäklarfirman Mangold har nyligen inlett bevakning av Toleranzia med rekommendationen köp och en riktkurs på 5 kr. Läs hela analysen här!!

Gå till prospekt och anmälningssedel.

Snabbfakta om Orphan-sjukdomar

Orphan-sjukdomar definieras som sjukdomar som drabbar färre än 200 000 personer i USA eller färre än fem personer per 10 000 personer i Europa och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Snabbfakta om emissionen

Volym 5 048 605 units

Innehav av en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt.

Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sex (6) nya aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskursen är 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Teckningstid: 1 september 2020 till och med den 15 september 2020.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 35,4 MSEK efter emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 3,2 – 56,8 MSEK (före emissionskostnader), beroende på slutligt fastställd lösenkurs.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.