” Fonden lyckades prestera en avkastning om drygt 15 procent efter avgift under 2015 till en betydligt lägre risk än börsen. “, säger Martin Nilsson, förvaltare av Catella Long Short Equity.

Publicerad 1 apr 2016

“En absolutavkastande fond utgör en god bas i alla sparanden”

Avkastning i volatil marknad
När räntorna är låga och det är oroligt i omvärlden är en fond med låg korrelation till räntor och aktier ett intressant komplement i portföljen. Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ aktiefond framtagen med möjligheterna att prestera i såväl uppåtgående som nedåtgående marknader.

– Vanliga synpunkter kring hedgefonder är att de tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden även om uppgångarna och fallen ofta dämpas något. Vi har velat skapa ett placeringsalternativ med verklig förmåga att prestera i så väl uppgång som nedgång genom en låg korrelation till andra tillgångar – det är själva essensen i Catella Nordic Long Short Equity, beskriver Martin Nilsson som tillsammans med Ola Mårtensson förvaltar fonden. 

Avkastning om drygt 15 procent 2015
Att välja en placering med låg korrelation till andra tillgångsklasser är av intresse för alla långsiktiga sparanden. Bakgrunden är att investeringen fungerar som ett komplement till övriga placeringar i portföljen samtidigt som den totala risken i sparandet kan diversifieras. Catella Nordic Long Short Equity är ett exempel på en sådan placering som under de senaste åren visat en god riskjusterade avkastning, d.v.s. bra betalt för tagen risk. 
– Fonden lyckades prestera en avkastning om drygt 15 procent efter avgift under 2015 till en betydligt lägre risk än börsen. Det är naturligtvis glädjande då vårt mål är att erbjuda en avkastning om cirka 8 procent per år efter avgifter, säger Martin Nilsson. 
Att fonden lyckats prestera en god avkastning under de senaste åren har bland annat sin bakgrund i en låg samvariation med både aktie- och räntemarknaden. Catella Nordic Long Short Equity har en korrelation till börsen som endast uppgår till 0,2, vilket kan betraktas som extremt lågt i förhållande till de flesta andra alternativa placeringsalternativ, exempelvis hedgefonder. 
Förmåga att prestera oavsett börsklimat
Under det tuffa andra halvåret 2015 fick förvaltarna möjlighet att visa på sin förmåga att generera goda resultat trots det osäkra marknadsläget. Målet med fonden är att skapa en positiv absolutavkastning oavsett konjunktur och ett framgångsrecept anses vara förvaltarteamets investeringsprocess där de arbetar med både kvantitativ och fundamental analys. 
– Uppdelningen har vi gjort för att kunna vara mer fokuserad i våra analys av aktier. Min kollega Ola Mårtensson fokuserar på de korta positionerna medan jag koncentrerar mig på de långa, beskriver Martin Nilsson och fortsätter:
– Arbetsfördelningen skapar en god dynamik i förvaltningen och innebär bland annat att vi kan fungera som varandras filter. Om någon av oss är intresserad av ett bolag som inte bedöms vara intressant enligt den andra väljer vi att avstå från en investering, säger Martin Nilsson.
Marknad med stor potential
I fonden lägger förvaltarna större vikt vid de underliggande aktievalen än vid den förväntade riktningen för marknaden. En fundamental klassisk aktieanalys ligger till grund för de långa positionerna medan en mer kvantitativ analysmodell används för att hitta de korta positionerna. Fonden investerar enbart i aktier och aktierelaterade derivat och med en nettoexponering mot marknaden som väntas ligga någonstans mellan plus/minus 30 procent. Med nettoexponering menas den procentuella delen köpta aktier minus andel sålda (korta) aktier. 
– Vi agerar främst i de Nordiska aktiemarknaderna, säger Martin Nilsson och konstaterar att Norden är en intressant marknad som nästan kan liknas vid en världsmarknad i miniatyr:
– Fördelen med Norden är att vi får i exponering mot alla sektorer som du kan hitta runt om i världen men samtidigt har närhet till företagsledningarna. Vidare menar Martin att den nordiska marknaden erbjuder världsledande bolag inom respektive bransch. Tittar du på de nordiska börserna under nästan vilken tidsperiod som helst kan du också se att utvecklingen har varit fantastisk jämfört med andra större marknader, konstaterar han.
Intressant komplement till portföljen
De senaste åren har börsen rört sig kraftigt upp och ner, vilket innebär att många investerare har fått uppleva en väldigt volatil resa. Catella Nordic Long Short Equity ett attraktivt komplement till portföljen som kan bidra till att marknadens svängningar blir lite behagligare
– När du investerar i fonden är vårt mål att du ska få lägre risk i din totalportfölj men fortfarande samma avkastning. En absolutavkastande fond med låg korrelation till börsen och andra tillgångar utgör enligt mig en god bas för alla långsiktiga sparanden, säger Martin Nilsson.