Free2moves vd Anders Due-Boje framhåller att fokus ligger på fastighetsautomation- och infrastrukturmarknadens behov av fjärrstyrda kontroll- och optimeringssystem.

Publicerad 6 dec 2016

Emissionsaktuella bolaget revolutionerar fastighetsbranschen

Sensornätverken som skapar stora värden
Emissionsaktuella Free2move levererar teknik för fastighetsägare som i realtid mäter, kontrollerar och därmed effektiviserar fastighetsskötsel och förvaltning. För att finansiera uppskalning av verksamheten genomför bolaget en företrädesemission.

Översikt och kontroll ger kundnytta och lönsamhet
– Vi har på kort tid tagit steget till att bli en leverantör av helhetslösningar inom smarta sensornätverk. Under det gångna året har vi framgångsrikt utvecklat och certifierat vår nya plattform 2Connect™. I princip all fastighetsskötsel och förvaltning kan effektiviseras med hjälp av den, säger Anders Due-Boje. 
– Att ha kontroll på sina fastigheter, och helst kunna förutspå och åtgärda incidenter innan det blir akut, blir både billigare och mer smärtfritt för fastighetsägaren. 2Connect™ kan tas i operativ drift under en arbetsdag och integreras i kundens verksamhet med omedelbar kontroll av till exempel temperatur, fuktighet, luftflöden och koldioxidhalter. Återbetalningstiden på investeringen är normalt mellan 6-12 månader.
– Kontrollen som 2Connect™ ger över läget i fastigheterna leder naturligtvis till en mer behovsanpassad servicenivå med en optimerad servicekostnad som följd. Förbättrad lönsamhet, helt enkelt, fortsätter Anders Due-Boje.
Facility management, det nya ledordet
– Free2move har en bred kundbas med större fastighetsbolag och bolag som bedriver underhåll av fastigheter. En gemensam nämnare för kunderna är att de alla ser nyttan av Free2moves lösningar, applicerade på större fastighetsbestånd. 
En del av utmaningen är naturligtvis att fastighetsbestånd är geografiskt utspridda, logistik blir då en naturlig del av utmaningen. 
– Vad är viktigast, vad måste åtgärdas snabbast, hur används resurser mest effektivt och så vidare? Facility management är alltså ett sammanfattande begrepp för hur våra kunder bör prioritera och använda sina resurser på bästa sätt, säger Anders Due-Boje.
– ”Big Data” är ett annat flitigt använt uttryck som tidigare bara var ett Buzz Word men nu börjar få en verklig betydelse även inom facility management, säger Anders Due-Boje. 
– Visst samlar våra kunder in mycket data och information från sina fastigheter via 2Connect™, men det viktiga är förmågan att kunna dra nytta av informationen. Vi måste kunna hjälpa våra kunder att utifrån all denna information dra rätt slutsatser och göra rätt förändringar. Det leder till besparingar och ökad lönsamhet. Ett bra exempel på detta var när en av våra kunder, baserat på realtidsdata insamlat från Free2move-sensorer, kunde minska sin energiförbrukning med cirka 10 procent. Både lönsamt och miljövänligt!
Omedelbar överblick är en förutsättning
– För att våra kunder skall lyckas att nå sina mål, krävs information i realtid. 2Connect™ är ju ett realtidsbaserat system, därför kan våra kunder mäta och åtgärda problem löpande och situations anpassat. 
– Enklare uttryckt så kan våra kunder göra samma eller rentav större besparingar, samtidigt som personal och boenden i fastigheterna upplever ett behagligare inomhusklimat, just därför att man kan anpassa sig efter aktuell situation – ”Hur många personer befinner sig där, önskad temperatur, väderleksprognos et cetera.”
Industrial Internet of Things är framtiden som redan är här  
Det som Free2move arbetar med är exempel på Internet of Things som innebär att information från ”things” kan samlas in, sammankopplas, analyseras, bearbetas och presenteras, i realtid helt gränslöst; som en konsekvens av att nästan alla maskiner och apparater idag är sammankopplade med olika typer av IT-system. När det handlar om industriella tillämpningar talar man om ”Industrial” Internet of Things och därmed sammanhängande mer långtgående och stränga krav. Det kan handla om tillförlitlighet, förutsägbarhet och drift, samt olika säkerhetsfaktorer. Det är här Free2moves kunskapslösningar kommer in i bilden, tack vare stor kompetens inom just Industrial Internet of Things. Kunnandet gör det möjligt att använda olika sensorer till värdeskapande lösningar. 
Emission för att finansiera uppskalning av verksamheten  
Under det gångna året har Free2move varit tydliga om det kommande behovet av ytterligare finansiering för att möjliggöra uppskalning av verksamheten. 
– Vi ska säkra våra leveransåtaganden samtidigt som vi vidareutvecklar och breddar vårt kunderbjudande. För att bibehålla en ledande position inom Industrial Internet of Things, måste vi marknadsföra vårt erbjudande ännu mer offensivt, säger Anders Due-Boje.
Det totala beloppet för den aktuella företrädesemissionen är 10,3 miljoner kronor. Emissionen är garanterad till 100 procent via garantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden är från fredag 2 december till fredag 16 december. 
  • Fakta: Free2move företrädesemission
  • Företrädesemission av aktier om cirka 10,3 miljoner kronor.
  • För varje (1) per avstämningsdagen den 29 november 2016 innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Sju (7) TR ger rätt teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.
  • En möjlig övertilldelning om upp till cirka 5 miljoner kronor kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare.
  • Teckningskurs är 0,03 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag är 29 november 2016.
  • Teckningstid är 2 december – 16 december 2016.
  • Minsta teckningspost är 250 000 aktier, vid teckning utan stöd av TR. Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits motsvarande cirka 100 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,3 Mkr.
  • För mer information om bolaget, www.free2move.se , om emissionen https://investor.free2move.se/emissionen/