“Vårt mål är att hälften av överskottet ska delas ut till ägarna. Och det ändras inte av de faktum att vi nu gör en nyemission”, säger Bo Lindén, vd för Dividend Sweden.

Publicerad 24 feb 2017

Dividend Sweden: ”Vi tvingas säga nej till investeringar”

Tar in nytt kapital för fler affärer
Trots att investeringsbolaget Dividend Sweden gjorde ett mycket starkt resultat i fjol så är bolagets ledning säker på att det finns mer pengar att tjäna. Därför genomför bolaget nu en nyemission som ska lägga grunden för en fortsatt expansion.

– Vi behöver egentligen inga pengar. 

Det säger Bo Lindén, vd för investeringsbolaget Dividend Sweden med anledning av att bolaget med start i slutet av februari genomför en nyemission på 23 miljoner kronor.
Företaget går med vinst och Bo Lindén berättar att det inte finns några planer på att öka den i dag mycket slimmade organisationen. Så något behov av att täcka ökade kostnader finns inte. 
– Vi vill skapa möjligheten att göra fler och större affärer och emissionslikviden kommer oavkortat att gå till nya investeringar – investeringar som vi idag tvingas säga nej till, säger han.  
– Det är därför, fortsätter Lindén, som vi tar in nytt kapital samtidigt som vi ger utdelning till våra aktieägare.
Succéartad utveckling det första året
Det är ingen överdrift att beskriva Dividend Sweden som en succé. Det första egentliga verksamhetsåret – 2016 – uppgick omsättningen till närmare 60 miljoner kronor, och resultatet efter finansnetto landade på plus 13,2 miljoner – mer än fem gånger så högt som det eget uppsatta målet.  
De investerare som för ett år sedan deltog i bolagets nyemission har heller ingen anledning att vara besvikna. Kursen på aktien, som handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF, har sedan noteringen i mars 2016 stigit med omkring 450 procent. 
Det finns därför få tvivel, om ens några, på att Dividend Sweden ligger helt rätt med sin affärsidé: att bistå mindre och nya listade bolag med finansieringslösningar och ägarspridningar.
– Det handlar till stor del om rätt timing. De yttre förutsättningarna har varit de rätta, säger Lindén när han ska förklara bolagets starka utveckling.
Vad han främst syftar på är att det under verksamhetsåret har varit många, och inte minst intressanta, noteringar av nya bolag på de mindre officiella marknadsplatserna. Dividend Swedens tjänster riktar sig till bolag som är noterade, eller är på väg att noteras, på First North, Aktietorget eller NGM Nordic MTF.  
Lång erfarenhet bakom framgången
– Men jag tror också att vår samlade erfarenhet har stor betydelse i sammanhanget. Vi kan marknaden, säger Lindén 
Det är det sistnämnda som gör att Bo Lindén inte räds förändrade marknadsförutsättningar, som till exempel börsnedgång.
– Det skulle visserligen ge förändrade förutsättningar, men inte nödvändigtvis sämre förutsättningar. Vi som jobbar på Dividend har mer än 20 års erfarenhet, och kan hantera svängningar i marknaden, förklarar han.    
– Det kanske skulle bli färre antal affärer om aktiemarknaden försvagades, men i gengäld skulle vi kunna ta bättre betalt, förklarar Lindén, som inte heller räds eventuell konkurrens från andra aktörer.
– Det finns plats för många fler i just det här segmentet, slår han fast. 
Flera intäktskällor bidrar till resultatet
Det som generar mest pengar i verksamheten är ersättningar för emissionsgarantier samt lyckade investeringar. Vid nyemissioner och noteringar går Dividend Sweden in som garant och ibland också som investerare direkt i det emitterande bolaget. Andra intäkter utgörs av räntor för så kallade brygglån samt arvoden för konsulttjänster och ägarspridning. 
En viktig del i Dividends affärsidé är att – om förutsättningarna är de rätta – slussa förvärvade aktier vidare till de som äger aktier i Dividend. Det innebär dels en automatisk ägarspridning av det aktuella bolagets aktier, dels en värdeökning för Dividends aktieägare. Under 2016 delade Dividend ut aktier i såväl Ripasso Energy som Multidocker Cargo Handling – två bolag som marknadsnoteraderades under året – till sina ägare. 
Håller fast vid ambitiös utdelningspolicy
Dividend Sweden har under det gångna året också fullföljt ett annat av sina specifika verksamhetsmål, nämligen en stabil utdelning till ägarna. Räknat på emissionskursen uppgick den samlade direktavkastningen – kontantutdelning plus värdet av utdelade aktier – till 80 procent för 2016. 
– Vårt mål är att hälften av överskottet ska delas ut till ägarna. Och det ändras inte av de faktum att vi nu gör en nyemission, säger Lindén, som inte har några problem att motivera varför en placerare ska välja att gå in som investerare i Dividend Sweden.
– En genomsnittlig mindre placerare får som aktieägare i Dividend investeringserbjudanden som han eller hon i annat fall inte skulle få, säger Lindén, och syftar på Dividends investeringar i nya, och ofta snabbväxande, bolag.
De investerare som vill ha en stabil avkastning torde också lockas av Dividends utdelningspolicy, men Lindén vill också föra fram en viktig del i emissionserbjudandet. De som deltar i emissionen tilldelas även teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att om ett år teckna nya aktier till kursen 1,70 kronor. Det är kan jämföras med emissionskursen på 0,85 kronor.  
– Det är en tydlig indikation på hur vi tror att kursen kommer att utvecklas det kommande året, säger Lindén.
    
  • Nyemission – Dividend Sweden 
  • Emissionsvolym: c.a. 23 MSEK
  • Teckningstid: 24 februari – 15 mars 2017
  • Teckningskurs: 0,85 kr/unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 1,70 kr under perioden 9 – 27 april 2018.  
  • Tidigare aktieägare har företrädesrätt.
  • Emissionen är fullt säkerställd genom garantier och teckningsförbindelser. 
  • Ladda ner memorandum och anmälningssedel här.
  • Läs mer om Dividend Sweden här.