Publicerad 1 jul 2016

Det nya regelverket som ger fler pressmeddelanden

Stor omställning för noterade bolag
EU:s nya förordning mot marknadsmissbruk, MAR, gäller från och med den 3 juli i år. MAR innehåller ett tuffare regelverk. Störst blir omställningen för noterade småbolag som får lägga ned mer arbete för att leva upp till de nya kraven.

Den nya marknadsmissbruksförordningen – Market Abuse Regulation (MAR) – är ett direktiv från EU som träder i kraft 3 juli 2016. MAR påverkar bland annat regleringen av börsbolagens informationsrapportering, loggböcker och insynsrapportering till Finansinspektionen. I år utvidgas den till att omfatta även svenska börsbolag och kapitalmarknadsaktörer som är noterade på Nasdaq First North, Aktietorget och Nordic MTF.
Störst blir omställningen för noterade småbolag, enligt Martin Lind, analysansvarig på nyhets- och analystjänsten Biostock. 
– Kravet på snabb och korrekt information ökar kraftigt. Bolagen måste skaffa sig rätt verktyg, kompetens och kapacitet för att klara av att möta informationskraven, säger Martin Lind och fortsätter: 
– Även straffen är hårda för de som missköter sin kommunikation. Såväl dryga böter som handelsstopp upp till 30 dagar finns i Finansinspektionens straffskala.
Finansinspektionen granskar
Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet, har anpassat tidigare regelverk till den nya EU-förordningen. MAR omfattar exempelvis nya regler för omedelbart offentliggörande av insiderinformation.
Enligt Martin Lind är den största och mest betydelsefulla skillnaden att lagen tidigare har gjort skillnad mellan marknadspåverkande information och insiderinformation. Nu likställs dessa två. Det innebär att även det som tidigare klassats som insiderinformation måste meddelas marknaden omgående.
Insiders under lupp
Insiderinformation innebär konkret att en insider kan veta att det till exempel pågår diskussioner med en potentiell licenstagare eller samtal om olika samarbeten. Tidigare har bolagen inte behövt meddela marknaden innan till exempel ett avtal har skrivits under. Men från och med den 3 juli ska all fortlöpande information delges marknaden omedelbart. Företagen ska även fortlöpande rapportera insiderinformation. Martin Lind berättar att det kan handla om att skicka ut pressmeddelanden om att ett bolag för diskussioner med ett annat bolag.
– Det lär bli en grannlaga uppgift för många bolag att balansera sin information till marknaden. Vi lär få se mängder med intressanta pressmeddelanden framöver som innehåller formuleringar som ”samtal pågår”, ”visat intresse” och ”positiva signaler”. 
MAR innehåller undantag från informationsplikten. Dessa tre kriterier måste uppfyllas för att ett bolag få skjuta upp offentliggörande av insiderinformation: 
• Om ett omedelbart offentliggörande skadar bolaget
• Om risk finns att vilseleda allmänheten
• Om bolaget kan garantera att informationen inte läcker ut
Enligt Martin Lind kommer det att bli svårt för företag att passera det nålsögat. Han ser positivt på MAR eftersom marknaden får veta mer om bolagens status och verksamhet. Men som så ofta är fallet med nya regler kommer det att ta en tid innan det satt sig. 
– Initialt kommer det nya regelverket att leda till en del missförstånd, överreaktioner och misstolkningar. Men på sikt kommer det att gynna alla aktörer, slår Martin Lind fast.