Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management.

Publicerad 2 nov 2015

”Dags att sälja traditionella obligationsfonder”

Effektiv ränteförvaltning
Låga räntor innebär att traditionella ränteförvaltare har svårt att leverera avkastning. Men det går att få avkastning. Ett effektivt sätt är att hitta en förvaltare som kan utnyttja rörelserna på räntemarknaden.

En femårig svensk statsobligation ger i princip noll i avkastning, en bostadsobligation knappt 1 procent och en företagsobligation med ratingen investment grade lite mer. 

– De låga räntorna innebär att avkastningen i traditionella räntefonder kommer att vara låg framöver. För många är det en bra idé att sälja sina traditionella obligationsfonder eftersom de inte får betalt för den risk de tar, säger Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management och medförvaltare till bolagets Macro Fund. 

Företagsobligationer ger förvisso en något högre ränta, men den räntan står inte i relation till den risk man tar, enligt Fredrik Carlsson. 

Slut på tydliga trender

Sedan finanskrisen har räntorna fallit kraftigt. Centralbanker världen över har satt in det tunga artilleriet för att pressa ned räntorna, allt för att få fart på den ekonomiska tillväxten. Både ränte- och aktiemarknaden har gått bra under många år. 

– När det finns tydliga trender, som att börsen kommer att stiga eller räntorna att falla, är det bra att välja billiga indexfonder.  De senaste åren har det varit rätt att välja passiv förvaltning, säger Fredrik Carlsson och fortsätter: 

– Men framöver kommer det inte att finnas tydliga trender, stället får vi se relativt hög volatilitet på både ränte- och aktiemarknaden. För att få avkastning måste man ha aktiv förvaltning som kan dra nytta av svängningarna. Traditionella obligationsfonder och indexfonder kommer att få mycket svårt att leverera avkastning i ett sådant marknadsklimat. 

Fredrik Carlsson anser att räntorna med största sannolikhet inte kommer att falla så mycket mer. Däremot kommer det att vara volatilt. 

– Räntemarknaden kommer att fluktuera framöver. Den utvecklingen drivs av en rad faktorer som till exempel att många länder trycker ned den egna valutakursen, nya stimulansåtgärder från centralbanker och att det kommer att vara stora in- och utflöden från börsen, säger han. 

Tjänar pengar både vid stigande och fallande marknader 

Carlson Norén Macro Fund är en absolutavkastande specialfond som startade 2008. Strategin är att skapa avkastning genom att fånga rörelserna på räntemarknaden. Till skillnad från traditionella obligationsfonder kan fonden skapa avkastning både vid stigande och fallande marknadsräntor genom att ligga lång eller blanka. 

– Så länge det finns rörelser på räntemarknaden hittar vi placeringar. Vår makroanalys är en viktig grundbult i förvaltningen. I den analyserar vi till exempel den ekonomiska och politiska utvecklingen och hur den påverkar kapitalmarknaden, säger han. 

Fonden placerar främst i standardiserade derivatinstrument på räntemarknaden i Sverige men även Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. Fonden har många institutioner som kunder men även privatpersoner. 

Aktiv allokering mellan aktier och räntor

Även blandfonder har fått svårigheter som en följd av utvecklingen på räntemarknaden. En fördel som tillskrivs blandfonder är att de kan växla mellan räntor och aktier för att skapa avkastning. Men ”räntebenet” ger i princip ingen avkastning. 

– Det är ett dilemma som vi har sett skulle komma och det var en viktig anledning till att vi startade fonden Aktiv Allokering, säger Fredrik Carlsson. 

Aktiv Allokering är en ”long only”-fond som allokerar risk till aktier, företagsobligationer samt korta och långa räntor. I början av året hade den drygt 70 procent placerat i aktier, för att sedan gå ned nära noll och sedan upp till drygt 20 procent. Fonden förvaltas efter den kvantitativa modellen Timingindikatorn, se faktaruta. 

  • Fakta: Timingindikatorn
  • Timingindikatorn är en kvantitativ modell vars syfte är att identifiera när en portfölj ska vara över- respektive underviktad olika tillgångsklasser. I detta fall representeras tillgångsklasserna av aktier, korta räntor, långa räntor och företagsobligationer. Modellen baseras på såväl makroekonomiska som finansiella data och bestämmer en ny tillgångsfördelning varje vecka. Modellen ser bland annat till trender och extremvärden för marknadsvolatilitet (VIX) och ekonomisk statistik såsom amerikanskt inköpschefsindex (ISM). Totalt omfattar modellen ca 60-70 parametrar.
  • www.carlssonnoren.se