“Trots att bolaget i dess nuvarande form bara funnits i två år så har vi i dag en färdig produkt, en klar målgrupp och en klar strategi”, säger Alf Eriksson, vd för Crowdsoft.

Publicerad 26 maj 2016

Crowdsoft har system för snabbare krislösning

Tar appen till Aktietorget
Effektiva kommunikationssystem måste inte vara stora och komplicerade eller ens kostsamma. Det finns en allt större marknad för lätthanterliga och flexibla system som samtidigt motsvarar alla krav på tillförlitlighet och effektivitet. Svenska Crowdsoft Technology, vars aktie snart noteras på Aktietorget, verkar på en snabbt växande marknad.

– Visst befinner vi oss i ett tidigt skede av verksamheten. Men vår klara position i en marknad som kännetecknas av snabb tillväxt gör att vi är övertygande om att bolaget har ett värde och stor potential.

Det säger Alf Eriksson, som är vd för teknikbolaget Crowdsoft Technology. Bolaget, som utvecklat ett mobilt kommunikationssystem, kommer inom kort att noteras på Aktietorget och genomför samtidigt en nyemission på närmare 18 miljoner kronor.
– Trots att bolaget i dess nuvarande form bara funnits i två år så har vi i dag en färdig produkt, en klar målgrupp och en klar strategi, fortsätter Eriksson. 
Crowdsofts produkt C-One är ett app-baserat system som möjliggör kommunikation med och mellan personer inom och utanför en specifik organisation där behov av relevant information i realtid är mycket stort, för att inte säga akut. Det kan handla om personaltäta större arbetsplatser, som till exempel sjukhus, flygplatser eller större köpcentra. En specifik händelseutveckling kan kräva att berörda personer inom en eller flera organisationer både får en snabb och klar överblick av situationen samt information om vad som kan och bör göras. Det kan handla om slagsmål och borttappade barn, men också om mer extrema händelser som brand, rånförsök eller i värsta fall terroristattacker.
– Främsta syftet med vårt system är att korta ned återställningstiden efter en akut händelse, säger Eriksson, som förklarar det med att ju längre tid en verksamhet måste vara stängd desto större blir förlusten.
– Om alla inblandade personer snabbt får information om vad som måste göras så kan också problemet lösas fortare, fortsätter Eriksson, som menar att C-One fungerar som ett komplement till befintliga övervakningssystem, som i stort sett ”bara” registrerar vad som händer.
– Eftersom personer som ingår i systemet med mobilen kan dokumentera händelser i realtid och förmedla den bilden till en central kontrollcentral så kan C-One också täcka många av de traditionella övervakningskamerornas ”blinda fläckar”, tillägger han.
Systemet består av en app som användarna laddar ner i sina mobiltelefoner, samt en central operatörsfunktion som kan styra kommunikationen. Den information som sprids i realtid kan vara i både text- och bildformat.
Efterfrågad idé
Idén till C-One är inte sprunget ur luften, utan är resultatet av noggranna undersökningar av vad som verkligen efterfrågas.
– Vi har märkt en tydlig skillnad när det gäller inställning till behovet av att snabbt kunna sprida viktig information. Riskmedvetenheten har ökat, säger Eriksson, som syftar till det senaste årets terrordåd i Europa.
– Dessutom har vårt system den stora fördelen att det är såpass enkelt och går väldigt snabbt att komma igång. Det behövs ingen ny omfattande utrustning, och därmed inga stora initiala investeringar, säger Eriksson, som berättar att kunderna tecknar abonnemang med periodvisa betalningar.
– Det ger återkommande intäktsflöden för oss, tillägger han.  Även om Crowdsoft i dag inte har några betalande kunder används C-One aktivt i ett antal organisationer i Sverige och i England. Dessa så kallade fältförsök innebär att potentiella kunder får testa systemet till en mycket begränsad kostnad.
– Hittills är responsen från användarna mycket positiv, säger Eriksson, som menar att dessa testkunder är viktiga referenser när det gäller marknadsföringen av C-One.
Alf Eriksson säger sig vara tämligen säker på att bolaget kommer att ha sin första betalande kund senast under hösten.
– Vi sitter redan i förhandlingar. Och har vi en kund så blir det lättare att få fler, påpekar han.
Växande marknad
Det marknadssegment som Crowdsoft verkar inom kännetecknas av hög och snabb tillväxt. Segmentet går under benämningen Situational Awareness Systems (SAS) och har en årlig tillväxttakt på 7,4 procent. År 2020 beräknas det totala globala marknadsvärdet uppgå till över 17 miljarder dollar.
C-One ska marknadsföras både i Sverige och utomlands, och målgruppen utgörs av framförallt större företag och myndigheter. Men också mindre företag kan bli en betydelsefull målgrupp när systemet utvecklats ytterligare. I strategin ingår det nämligen att tjänsten ska kunna köpas och levereras med hjälp av mer automatiserade metoder.
Den emissionslikvid som nu kommer att tillföras bolaget ska främst användas till marknadsföringsaktiviteter och till vidare utveckling av produkten.

  • Fakta – Emissionen
  • Teckningstid: 26 maj – 10 juni 2016 
  • Emissionsvolym: 18,4 MSEK + övertilldelningsoption på ytterligare 6 MSEK
  • Teckningskurs: 0,20 SEK
  • Befintliga aktieägare har företräde. Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.  
  • Bolagsvärdering (pre-money): 24,6 MSEK
  • Bolaget kommer inom kort att noteras på Aktietorget.
  • För prospekt klicka här.