“Även om vi är betydligt snabbare än bankerna, vilket är en av crowdfundingens stora fördelar, så tummar vi aldrig på kreditbedömningen”, säger Markus Kärrbrand, chef för affärsutveckling på Kameo.

Publicerad 1 dec 2016

Crowdfunding: Låna ut till norskt fastighetsbolag till hög ränta

Expanderar västerut
Bolaget Kameo, vars verksamhet är att via crowdfunding finansiera fastighetsprojekt, utökar nu verksamheten. I november inleddes ett projekt i Norge, vilket är bolagets första engagemang utanför Sverige. Räntan till investerarna ligger på närmare tio procent, vilket i dagens nollräntemiljö måste betecknas som nog så konkurrenskraftigt.

– Det är ett norskt bolag som ska bygga två funkisvillor i ett bostadsområde 10 minuter utanför Oslo centrum. Det totala lånet uppgår till 11,2 miljoner kronor, uppdelat på fyra så kallade etapper. Den första etappen, som vi nu påbörjat, är på 3,3 miljoner, berättar Markus Kärrbrand, som är chef för affärsutveckling på Kameo.
– Avkastningen, alltså räntan till de som sätter in pengar till det här projektet, är på 9,5 procent över tolv månader, säger Kärrbrand, som också vill betona långivarna får bottenpant i fastigheten. Låneansökan är finansierad till cirka 70 procent, så för intresserade investerare finns det fortfarande möjlighet att delta i projektet.  
Gräsrotsfinansiering lockar med hög ränta
Kameo drog i gång verksamheten tidigare i år, och hittills har lån om totalt tio miljoner kronor förmedlats. Via crowdfunding – gräsrotsfinansiering – kopplar Kameo samman investerare och fastighetsprojekt. (Läs mer här). Långivarna utgörs främst av privata investerare och låntagarna utgörs mestadels av mindre och medelstora fastighetsutvecklingsbolag. De privata investerarna lockas av den förhållandevis höga avkastningen, oftast kring 7-10 procent, och låntagarna lockas av den flexibilitet och inte minst den snabbhet som kännetecknar crowdfundingbaserad utlåning. 
Kameo har tidigare bara finansierat svenska projekt, men redan från början såg företaget hela Skandinavien som sin marknad. Och under november finansierade alltså bolaget sitt första projekt utanför Sverige. 
Även om marknaderna i Sverige och Norge är ganska lika – också i Norge råder det bostadsbrist och prisutvecklingen på fastigheter har varit snabb de senaste åren – så vill Kärrbrand ändå betona den positiva riskspridningen som en svensk investerare uppnår genom att också investera i fastigheter i andra länder.   
– Ekonomierna i det två länderna uppvisar trots allt vissa skillnader. Norge har ett betydligt större råvaruberoende så utvecklingen i de bägge länderna är inte allt för korrelerad, säger Kärrbrand, som berättar att även om Kameo har norska investerare på plattformen så utgörs den stora majoriteten fortfarande av svenskar.
Noggrann kreditkontroll
När det gäller just riskerna utifrån ett investerarperspektiv vill Markus Kärrbrand också betona den noggrannhet och försiktighet som kännetecknar Kameos urval av investeringsobjekt. Efter en första gallring där specifika grundkriterier finns uppställda för att ett bolags projekt överhuvudtaget ska vara aktuellt så går Kameos egna fastighetsanalytiker igenom projekten. Om analytikern bedömer att ett projekt har potential så görs en sista bedömning av Kameos kreditkommitté, bestående av styrelsemedlemmar och delägare med erfarenhet från bank- och fastighetssektorn. 
– Efter kreditanalytikerns gallring så återstår omkring 20 procent av de projekt som ansökt om lån. Sedan återstår granskningen i kreditkommittén där flertalet ansökningar blir avslagna, säger Kärrbrand. 
– Även om vi är betydligt snabbare än bankerna, vilket är en av crowdfundingens stora fördelar, så tummar vi aldrig på kreditbedömningen, fortsätter Kärrbrand, som tror att den här typen av finansieringsform kommer att växa.
– Senast år 2020 ska vi förmedla en miljard kronor på årsbasis, säger han, och berättar om hur han tror att Kameo kan nå sitt högt ställda mål. 
– Vi har ett högt tempo. Vi ökar hela tiden och för hela nästa år har vi budgeterat för en utlåning på 90 miljoner kronor, säger Kärrbrand som tror att också institutionella placerare snart kommer få upp ögonen för den här typen av investeringar. 
– Redan i dag har vi tidiga former av samarbeten med institutioner och större investerare, och den delen tror vi kommer att öka. Även för större placerare utgör det här god chans till en ökad diversifiering.  
Kameo är ett onoterat privatägt bolag. Frågan är hur ni tjänar pengar?     
– Vi har ingen räntemarginal, utan all avkastning går direkt till investerarna. Det är anledningen till att våra investerare erhåller en så pass hög avkastning. Det vi tjänar på är den så kallade förmedlingsavgiften som låntagarna betalar till oss när deras lån betalas ut, säger Kärrbrand.  
Vill du veta mer om Kameo och hur du investerar i något av företagets fastighetsprojekt, klicka här
 • Vilka risker ställs en investerare inför?
 • När du investerar i ett lån via Kameo, kommer vi månadsvis att betala ut ränta och amortering till dig från de betalningar som vi erhåller från låntagaren. Om låntagaren inte genomför betalningarna på tid, kommer du möjligtvis få dina återbetalningar senare, delvis eller inte alls. Således är återbetalningar inte garanterade.
 • Konkurs
 • Oförutsedda saker kan hända även seriösa och tillförlitliga företag och fastighetsprojekt. Om ett företag således inte längre kan hantera sina skyldigheter och går i konkurs, så avgör säkerheten vad du som långivare kan få tillbaka av utlånat belopp. En säkerhet utgör dock ingen garanti för att alla dina pengar kommer betalas tillbaka, men det ökar sannolikheten märkbart för att delar av eller hela lånet betalas tillbaka.
 •   
 • Marknadsrisk 
 • Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Värdet av fastigheter och efterfrågan på varor eller tjänster som ett småföretag erbjuder, går upp och ner och dessa cykler kan vara svåra att förutsäga. Om värdet faller på en fastighet, som du till exempel har lånat ut till, kan låntagaren få svårt att uppfylla sina återbetalningsskyldigheter, i synnerhet om de försöker att refinansiera sina lån baserat på den reducerade värderingen. 
 •   
 • Nedlagd marknadsplats
 • En fördel med att investera i lån genom en marknadsplats som Kameo är att du aldrig behöver sköta kontakten med låntagare direkt. Allt detta sköter Kameo åt dig. Dock kommer denna fördel med en tillhörande risk, om Kameo skulle gå under skulle det kunna bli svårare att komma åt dina låneinvesteringar. 
 • Ingen insättningsgaranti
 • Kapital som lånas ut genom Kameo är inte skyddat av insättningsgarantin, du kommer alltså inte vara kvalificerad för ersättning från insättningsgarantifonden om du skulle drabbas av förluster från dina investeringar via oss. Kapital som inte är investerat i lån, och som är på din Kameo-konto i Nordea eller DNB, är täckt i linje med standard bankvillkor.
 •  
 • Källa: Kameos webbplats. Hela ovanstående text är en artikelannons från Kameo AB