Publicerad 31 aug 2012

Catella Hedge fortsätter att vara bland de bästa i sin klass


Catella Hedge är en av veteranerna på hedgefondmarknaden som erbjuder ett bassparande med låg risk. Hedgefonder har blivit alltmer populära på en turbulent finansmarknad. Fondens grundare och förvaltningschef Ulf Strömsten beskriver fonden som en väldigt stabil fond som ofta ger positiv avkastning även i dåliga börstider.

Hedgefonden Catella Hedge, en nordisk multistrategifond, har sedan starten 2004 gått upp med i genomsnitt drygt 5,4 procent per år, med en risk (mätt som standardavvikelse) på under 3 procent. Resultatet innebär en väldigt bra riskjusterad avkastning som fondförvaltningschefen är stolt över.

– Det är få hedgefonder, med vår låga risk, som har kunnat ge samma goda avkastning som vi har gett. Vi har levererat en hyggligt jämn avkastning de nio senaste åren. Man skulle nästa kunna säga att fonden är förutsägbar och ”tråkigt” stabil, säger Ulf Strömsten.

Fonden var bland de första på den nordiska hedgefondmarknaden och kan skryta med en lång historik.
– Vi har varit med om många upp och nedgångar i aktiemarknaden och har hunnit lära oss en hel del om omvärlden och vet hur fonden fungerat under olika perioder, säger Ulf Strömsten som varit verksam inom finansbranschen sedan mitten av 80-talet.

I takt med att räntorna har dalat har intresset för hedgefonder stigit. Fondens fria placeringsmandat gör det möjligt att skapa bra avkastning även i en lågräntemiljö. Fonden förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har hittills i år gått upp med 3,2 procent. Ambitionen är att årligen nå en avkastning om 6–8 procent. Fonden handlas dagligen, vilket gör att pengarna inte är inlåsta utan alltid är tillgängliga för spararen.

Riskkontroll och aktiv förvaltning är centralt

Fonden förvaltas av en grupp på sju personer, varav fyra  främst är inriktade på långa och korta positioner i aktier, två på placeringar och en på derivat. Totalt har förvaltningsgruppen i genomsnitt mer än 20 års erfarenhet av såväl aktie- som ränteplaceringar.
– Inom gruppen diskuterar vi dagligen hur vi ser på marknadsutvecklingen på kort och lång sikt och hur vi uppfattar risken på marknaden. Denna diskussion ligger till grund för fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar och vilken nettoexponering vi ska ha.

Att ha kontroll på risk är centralt hos Catella, i synnerhet som en hedgefondsförvaltare. Till sin hjälp har Catella Fonder en oberoende riskavdelning på tre personer som dagligen analyserar och simulerar riskerna i samtliga Catellafonder samt rapporterar direkt till vd  och styrelse.
– Fonden investerar i både företagsobligationer och aktier. Fonden använder också regelbundet terminer och optioner för att hantera risken i portföljen. Hedgefonder har möjlighet att ”blanka” och vi kan på så sätt skapa avkastning även när aktiekurser faller, förklarar Ulf Strömsten.

Förvaltningsgruppens motto är aktiv förvaltning och bygger alla placeringar på en noggrann fundamental analys. Gruppen har också en uppfattning om att det ibland är bra att ”sticka ut”.
– För oss är det viktigt att våga ha en uppfattning som avviker från consensus, vilket inte minst manifesteras i att vi ofta återkommer som storägare i mindre bolag. För övrigt är vårt fokus Norden, liksom för hela Catella Fonder. Alla i gruppen har varit aktiva på den nordiska marknaden under en lång tid och ser därför Norden som vår hemmamarknad. I och med att fonden är en lågriskfond är den också obelånad, avslutar Ulf Strömsten.

 • Fondfakta Catella Hedge
 • – Låg risk
 • – Multistrategi hedgefond inriktad på nordiska aktier och räntor
 • – Strategier: long / short equity, managed futures, event driven, fixed income
 • – Avkastningsmål 6-8 %
 • – Fast arvode 1 %
 • – Prestationsbaserat arvode 20 % per år överstigande OMRX T-Bill
 • – Referensvaluta SEK
 • – Minsta investering 100 kr
 • – Daglig handel
 •  
 • Mer information finns på www.catellafonder.se