Publicerad 12 jan 2015

Carlsson Norén Asset Management lanserar ny fond


Fondbolaget Carlsson Norén Asset Management har utökat sitt fondutbud med den absolutavkastande allokeringsfonden Aktiv Allokering. Fonden förvaltas efter en kvantitativ modell – Timingindikatorn. Fondens förvaltare, och en av upphovsmännen bakom modellen, Magnus Dahlgren, har en bakgrund som förvaltare och analytiker på Andra och Sjätte AP-fonderna samt SEB.

Investerarbrevet har tidigare skrivit om Carlsson Norén Asset Managements första fond, Macro Fund. Fonden skapar avkastning genom att utnyttja rörelser på räntemarknaden. Fonden har mottagits väl, inte minst bland institutionella kunder. Trots nuvarande nollräntemiljö ger fondens bredare riskmandat fortsatta möjligheter till god avkastning med mycket begränsad risk, enligt Fredrik Carlsson, vd för Carlsson Norén Asset Management och medförvaltare till Macro Fund.

– Fondbolaget har drygt en miljard under förvaltning och den riskjusterade avkastningen är god. Nu tar vi steget vidare och lanserar Aktiv Allokering, som även den är en absolutavkastande fond med relativt låg risk, säger Fredrik Carlsson.

Aktiv Allokering är en ”long only”-fond som allokerar risk till aktier, företagsobligationer samt korta och långa räntor. Placeringarna sker främst i terminer, indexfonder, ETF:er och andra indexinstrument. Fonden förvaltas efter den kvantitativa modellen Timingindikatorn, vilket innebär att förvaltaren inte tar subjektiva ställningstaganden, se faktaruta.

– Fonden lämpar sig väl för institutioner och privatpersoner som vill ha en bra allokering mellan olika tillgångsslag. Förenklat fungerar fonden som så att den är med när aktiemarknaden stiger, men växlar över till andra tillgångsslag när börsen vänder nedåt, säger Fredrik Carlsson. 


Förvaltare med lång erfarenhet

Förvaltaren bakom fonden, och en av upphovsmännen till Timingindikatorn, är Magnus Dahlgren. Han har tidigare arbetat som kredit-, aktie- och makroanalytiker på SEB och Sjätte AP-fonden och som förvaltare på både Andra och Sjätte AP-fonden. Under tiden på AP-fonden lades grunden till modellen, som utvecklats och finslipats under tre år i egen regi tillsammans med den tidigare AP-fondskollegan Stefan Holmgren. 

Även om fonden är nystartad har Timingindikatorn använts framgångsrikt de senaste tre åren för ett förvaltningsuppdrag åt en storbank. Från och med 2012 har den genomsnittliga avkastningen uppgått till 9,5 procent per år, med en standardavvikelse på 5,9 procent. 

Dagens marknadsklimat innebär att det är svårt att få avkastning på räntemarknaden. Den riskfria räntan är nere på noll, vilket även är fallet med 5-årsräntan. 10-årsräntan handlas till under 1 procent. Aktier kan ge betydligt högre avkastning, men till priset av väsentligt högre standardavvikelse. 

– Man bör räkna med ca 20 procent i standardavvikelse för börsen över tiden. Aktieplaceringar skulle mycket väl kunna minska med omkring 40 procent under ett kalenderår, vilket exempelvis inträffade 2002 och 2008. För att få bra avkastning är det viktigt att vara med på börsens uppgångar, men inte på nedgångarna. Det är just det som Timingindikatorn historiskt har visat sig klara av väl, säger Magnus Dahlgren.

  • Faktaruta: Timingindikatorn
  • Timingindikatorn är en kvantitativ modell vars syfte är att identifiera när en portfölj ska vara över- respektive underviktad olika tillgångsklasser. I detta fall representeras tillgångsklasserna av aktier, korta räntor, långa räntor och företagsobligationer. Modellen baseras på såväl makroekonomiska som finansiella data och bestämmer en ny tillgångsfördelning varje vecka. Modellen ser bland annat till trender och extremvärden för marknadsvolatilitet (VIX) och ekonomisk statistik såsom amerikanskt inköpschefsindex (ISM). Totalt omfattar modellen ca 60-70 parametrar.
  • Läs mer om Aktiv Allokering här