Matthias Gietzelt, analytiker på Söderberg & Partners, anser att även företagsobligationer med hög rating och korta löptider är en bra investering.

Publicerad 2 mar 2015

Bra läge för alternativa placeringar


Värderingen av aktier är högre än det historiska snittet, men fortfarande erbjuder aktier möjligheter. I alla fall fram till att vi börjar närma oss en konjunkturell avmattningsfas. Var däremot försiktig med investeringar på räntemarknaden, men öka gärna i alternativa investeringar.

Det är några slutsatser från Söderberg & Partners senaste Strategirapport, en rapport som även analyserar konjunkturen och om konjunkturcykeln fortfarande är ett relevant verktyg för att analysera framtiden. Världsekonomin förväntas växa i år. 

– Våra ledande indikatorer över den globala tillväxten visar en stärkt tillväxt under de kommande månaderna. Globalt väntas en ökning på 3,5 procent i år och 3,6 procent nästa år, säger Matthias Gietzelt, analytiker på Söderberg & Partners. 

USAs ekonomi har utvecklats väl med ökad sysselsättningstillväxt och fallande arbetslöshet. Matthias Gietzelt anser att Fed höjer räntan till hösten. 

– USAs ekonomi är stark men är fortfarande inte riktigt igång. Till exempel har inte lönerna börjat stiga ännu. Det medför att Fed troligen avvaktar till hösten med att höja räntan, säger han. 

Den europeiska ekonomin har stått och stampat, men ECBs stora stimulanspaket, i kombination med en lågt värderad euro, talar för en bättre utveckling. Den japanska ekonomin har det motigt. Tillväxtländernas utveckling spretar med en dålig utveckling för oljetunga länder som Ryssland och Brasilien, medan det ser ljusare ut för asiatiska länder. Den kinesiska ekonomin förväntas dock tappa viss fart, vilket framför allt beror på fastighetsmarknaden. 

Högre värderad aktiemarknad

Den amerikanska aktiemarknaden har stigit under flera år, vilket medfört högre värderingar. 

– Värderingarna har skruvats upp och är nu relativt höga. Vi har en neutral syn på USA men investerare bör vara medvetna om att risken för en rekyl under det kommande halvåret har ökat, säger Matthias Gietzelt. 

Matthias Gietzelt ser värderingsstöd för den europeiska aktiemarknaden och anser börserna har förutsättningar att utvecklas väl, även om han har minskat övervikten något. Även Japan får en neutral rekommendation. 

– Den japanska marknaden är tudelad. Makroekonomin utvecklas dåligt medan bolagen går relativt bra. Det instabila läget medför att vi är försiktiga och har en neutral vikt mot japanska aktier, säger han. 

Bland tillväxtmarknader ser det ljusast ut för börserna i de asiatiska länderna. 

– Vissa asiatiska länder, till exempel Indien, och bolag kommer att gynnas extra mycket av det låga oljepriset, säger han. 

Alternativa placeringar ett bra val

Enligt Matthias Gietzelt går aktier normalt starkast under en konjunkturell återhämtningsfas, medan råvaror utvecklas bäst under expansion. Avmattningen är den svåraste perioden för placerare, medan obligationer är att föredra i en lågkonjunktur, då även räntekurvan normalt faller. USA ekonomi har utvecklats positivt under sju år samtidigt som en normal konjunkturuppgång i snitt pågår i fem år. Under 90-talet varade uppgången för en hel cykel i nästan tio år. 

– Allt tyder på att USA börjar närma sig avmattningsfasen. Kanske återstår något år av expansion. Men i takt med att avmattningen närmar sig bör placerare minska sin aktieexponering, säger Matthias Gietzelt. 

De fallande räntorna har medfört att avkastningen på obligationer har varit bra. Men Söderberg & Partners anser att den utvecklingen inte är hållbar på sikt. Istället anser Matthias Gietzelt att alternativa placeringar erbjuder möjligheter. 

– Förutsättningarna för alternativa placeringar har förbättrats dels som en följd av den ökade volatiliteten, vilket bör gynna hedgefonder. Dels erbjuder nedgången i råvarupriser möjligheter, säger Matthias Gietzelt. 

Dessutom anser han att företagsobligationer med hög rating och korta löptider är en bra investering. Däremot gäller det att vara selektiv inom high yield-segmentet. 

Rapporten kan läsas i sin helhet genom att klicka här