“Vår läkemedelskandidat har en verkningsmekanism som har potentialen att bli den första i sitt slag på marknaden, det vill säga First-in Class”, säger Annette Colin Lövgren, vd för Annexin Pharmaceuticals.

Publicerad 15 mar 2017

Bolaget som tar upp kampen mot de största folksjukdomarna

Nytt läkemedelsbolag på First North
Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall i världen. Efterfrågan på effektiva läkemedel är därför mycket stor. Det svenska bolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar ett läkemedel som kan innebära det verkliga genombrottet.

– Resultaten från de prekliniska studierna på flera indikationer har varit övertygande. Efter de kommande kliniska studierna är jag övertygad om att vi kommer att framstå som mycket attraktiva bland de stora aktörerna, säger Annette Colin Lövgren, vd för Annexin Pharmaceuticals. 
Kliniska fas I-studier kommer att påbörjas senare under andra halvan av 2017. Bolaget är i dagarna på gång med att bredda ägandet, och kort efter att den pågående nyemissionen avslutats den 23 mars kommer Annexin Pharmaceuticals att marknadsnoteras på Nasdaq First North.  
Läkemedelskandidaten som kan bli den första i sitt slag 
Bolagets  läkemedelskandidat ANXV är baserad på det kroppsegna proteinet Annexin A5. ANXV är till för akut behandling av hjärt- och kärlsjukdomar (se faktaruta), och då det i dag saknas effektiv medicinsk behandling för stora patientgrupper bedöms marknadspotentialen som mycket stor. 
– Vår läkemedelskandidat har en verkningsmekanism som har potentialen att bli den första i sitt slag på marknaden, det vill säga First-in Class. Vi planerar att ansöka om särläkemedelsstatus senare under året. Om den bli beviljad ger det oss stora fördelar, säger Colin Lövgren, som bland annat pekar på att särläkemedelsstatus innebär kortare utvecklingstid och därmed är mer kostnadseffektivt.
Möter stor global marknad
Ett effektivt läkemedel inom det aktuella området har en marknad som är läkemedelsbranschens största. Varje år dör cirka 18 miljoner människor världen över av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket gör sjukdomarna till de allra dödligaste (mer är dubbelt så många jämfört med cancer). Enligt en ny internationell rapport från Centre for Economic and Business Research uppgår de totala kostnaderna till följd av hjärt- och kärlsjukdomar i sex europeiska länder i Västeuropa till cirka 1 200 miljarder kronor fram till år 2020.
Den nu pågående nyemissionen ska bland annat finansiera de kliniska fas I-studier som beräknads starta under fjärde kvartalet 2017 samt tillverkning av ANXV. I dag pågår ansökningsgrundande säkerhetsstudier med ANXV. 
– Vår pågående säkerhetsstudie, liksom den kommande fas I-studien, är förutom hjärtinfarkt och perifer artärsjukom också planerad och designad att supportera CRVO och SCD, säger Colin Lövgren.
Det hon syftar på är de två sällsynta och svåra kärlsjukdomarna Central retinal venocklusion (CRVO) eller Sicklecellanemi (SCD). Varken CRVO eller SCD kan i dag botas, utan all behandling syftar till att lindra symptomen. 
– När vi om cirka två år kommer fram till effektstudier i fas IIa så har vi därmed möjligheten att välja flera olika indikationer, det vill säga flera olika specifika sjukdomar, fortsätter hon.
Detta kan i sin tur underlätta för eventuella partnerskap med andra större bolag, utlicensiering alternativt försäljning av projektet redan i ett så pass tidigt skede som efter fas I-studierna. 
– Det ger en större handlingsfrihet för större aktörer att kunna fortsätta kliniska studier på andra indikationer, säger Colin Lövgren, som nämner akut koronart syndrom (hjärtinfarkt) som en indikation.
Colin Lövgren menar nämligen att hjärtinfarkt har den största marknadspotentialen, men är samtidigt den mest kapital- och tidskrävande när det gäller kliniska studier. 
Sökt patent på produktionsprocessen      
Annexin Pharmaceuticals har ansökt om patent när det gäller produktionsprocessen. Enligt Colin Lövgren är tillverkningspatentet och den unika kunskapen om hur man producerar Annexin A5 en stor fördel för bolaget. 
– Att producera ett biologiskt läkemedel är inte bara tids- och kostnadskrävande. Det är också mycket svårt att veta hur man ska göra det i stor skala, säger hon.
I övrigt forskar Annexin även på ANXV:s effekt vid behandling av blödarfebrar, som är akuta smittsamma sjukdomar, vilka orsakas av virus. Ett exempel på en blödarfebersjukdom är Ebola. Detta projekt är delvis finansierat med bidrag från Vinnova.
 • Annexin A5 – fakta
 • Annexin Pharmaceuticals biologiska läkemedelskandidat ANXV är baserad på det kroppsegna proteinet Annexin A5, som har visat sig ha unika egenskaper när det gäller att skydda och snabbt reparera celler och motverkar inflammation. Bolagets målsättning är att använda ANXV för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Behandlingen ska ges som en intravenös lösning på sjukhus.
 • Upptäckten att Annexin A5 har terapeutiska egenskaper gjordes år 2004 av Dr. Anna Frostegård och professor Johan Frostegård vid Karolinska Institutet. 
 • Läs mer om Annexin Pharmaceuticals här.
 • Läs även artikeln om Annexin Pharmaceuticals och ANXV på Biostock.se
 • Annexin Pharmaceuticals – emission
 • Volym: 54,45 MSEK
 • Teckningstid: 6 mars – 23 mars 2017
 • Teckningskurs: 82,50 SEK per unit. En unit består av 5 aktier och 2 teckningsoptioner (TO) som erhålls vederlagsfritt. Det ger en teckningskurs på 16,50 SEK per aktie. 
 • Emissionen är garanterad till 92 procent genom garantiåtaganden.
 • Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North, och preliminär första handelsdag är 19 april 2017.
 • Innehav av en teckningsoption (TO) ger rätt att under perioden 4 – 15 december 2017 teckna en aktie till en kurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen under perioden 20 november – 1 december 2017.  Teckningskursen kan inte understiga 16,50 SEK eller överstiga 23 SEK. Vid fullt tecknade av TO tillförs bolaget därmed ytterligare 21,8 – 30,3 MSEK
 • Värdering (pre-money): 47,4 MSEK
 • Ladda ner prospekt och anmälningssedel här.