Med Hemchecks utvecklade snabbtest HELGE kan blodprovers kvalitet säkerställas i stort sett omedelbart. Det förväntas leda till stora besparingar både tid och pengar samt till ökad patientsäkerhet.

Publicerad 18 jan 2017

Blodprovstest förväntas bli en lönsam affär

Medicinteknikbolag till First North
Att blodprov förstörs och görs obrukbara direkt vid själva provtagningen är ett mycket stort problem på sjukhus världen över. För det svenska bolag som ser ut att ha hittat lösningen på problemet bedöms marknadspotentialen därför som mycket stor. Inom kort noteras Hemcheck Sweden på marknadsplatsen First North.

– Vi börjar närma oss marknadslanseringen, säger Annelie Brolinson, som är vd för medicinteknikbolaget Hemcheck Sweden AB. 
Bolaget utvecklar en produkt som kan få stor betydelse när det gäller att effektivisera och säkerställa kvaliteten på blodprov. Att helt vanliga blodprov som tas på patienter på sjukhus eller vårdmottagningar blir obrukbara till följd av att röda blodkroppar spricker, så kallad hemolys (se faktaruta), är långt ifrån ett perifert problem. 
Det är istället den vanligaste orsaken till att relevanta provsvar blir felaktiga eller helt uteblir. Bolagets bedömning är att det årligen tas globalt 1,5 miljarder blodprover där Hemcheck kan göra skillnad. Beräkningar visar att det handlar om cirka 45 miljoner uteblivna eller felaktiga provsvar på grund av hemolys. Att det upptäcks först när provet analyseras på laboratorium leder till långa väntetider då provet måste tas om för att få analyssvar.
Stort utrymme för stora besparingar och ökad säkerhet
– Det är därför mycket viktigt att det i samband med själva provtagningen går att upptäcka om blodprovet är hemolyserat, säger Annelie Brolinson. 
Hemcheck, som grundades 2010 av läkaren Mathias Karlsson, har utvecklat en produkt som gör just detta möjligt. 
– Med Hemchecks utvecklade snabbtest HELGE kan blodprovers kvalitet säkerställas i stort sett omedelbart. Det förväntas leda till stora besparingar både tid och pengar samt till ökad patientsäkerhet, säger Annelie Brolinson, som tillägger:
– Med vår produkt uppskattar vi att, för att ta ett exempel, akutsjukvården i USA skulle kunna minska sina kostnader med närmare 100 miljoner dollar per år.   
Tester har visat positiva resultat  
Det gångna året har bolaget initierat omfattande användartester av produkten. Syftet har varit att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda.  
– Hittills har testerna visat på positiva resultat, och vi har fått mycket feedback från de sköterskor som använt HELGE i sitt arbete, berättar Annelie Brolinson.  
Testerna kommer att fortsätta under 2017, och Hemcheck har för avsikt att färdigställa produktkonceptet för CE-märkning och försäljning. Bolaget har ett amerikanskt patent och patent inom EU är under behandling. I konceptet ingår förutom HELGE också en avläsare, READY, som möjliggör digital avläsning av HELGE.
En marknadsintroduktion i Sverige är planerad till 2018.

– Vår plan är att börja med att sälja till svenska sjukhus och vårdmottagningar för att i nästa steg gå ut på den internationella marknaden, säger Annelie Brolinson, som själv har mångårig erfarenhet av laboratoriemedicin och analysmetoder.
Bolaget tar in nytt kapital
Den noteringsemission som genomförs med start den 18 januari ska tillföra Hemcheck det nödvändiga rörelsekapitalet fram till marknadslanseringen i Sverige. I början av 2018 förväntas bolaget tillföras ytterligare kapital genom de teckningsoptioner som ges ut i samband med börsnoteringen. Denna likvid skall finansiera förberedande arbete inför en introduktion på den internationella marknaden genom att identifiera distributörer och kommersiella partners samt ytterligare uppskalning av produktionskapaciteten. 
Emissionen är garanterad till omkring hälften. Till de större garanterna hör medicinteknobolaget SHL Group har åtagit sig att teckna för motsvarande 3 miljoner kronor. SHL Group, som bildares 1989, har verksamhet i Sverige, USA, Kina och Taiwan, och är världens största leverantör av auto-injektioner.
– För oss är det naturligtvis väldigt positivt att få in SHL Group som ägare. Bland deras kunder finns flera av världens största läkemedelsbolag, säger Annelie Brolinson.  
Noteringen på First North, som är planerad till mars i år, ska bidra till att både öka antalet ägare och till att göra Hemcheck mer känt.
– En marknadsnotering är ju också något av en kvalitetsstämpel på bolaget, vilket är viktigt både mot kunder och eventuella samarbetspartners, säger Annelie Brolinson.  
Se filmen om Hemcheck och om hur produkten HELGE används


Nyemission – Hemcheck Sweden AB 
Volym: 28,2 MSEK
Teckningstid: 18 januari – 3 februari 2017
Teckningskurs: 6 SEK per unit (en unit motsvarar en aktie samt en teckningsoption, TO1, som emitteras vederlagsfritt).
Värdering (pre-money): c.a. 35 MSEK
Emissionen är garanterad till 53,2 procent (15 MSEK) genom icke säkerställda teckningsåtaganden. 

Teckningstiden för teckningsoption TO1 är 29 januari – 9 februari 2018. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget ytterligare 28,2 MSEK. 

Hemcheck har ansökt om notering på Nasdaq First North, och preliminär första handelsdag i bolagets aktie och teckningsoption är satt till 10 mars 2017.
Läs mer om Hemcheck Sweden här.
Ladda ner prospekt och anmälningssedel här.
  • Fakta – Hemolys
  • Hemolys innebär att röda blodkroppar spricker vilket leder till att blodkroppsinnehållet läcker ut i den omgivande plasman. Detta försvårar, och ibland omöjliggör erhållandet av korrekta analyssvar. 
  • Fakta – HELGE
  • HELGE är ett patientnära snabbtest som fästs på blodprovsröret och en liten mängd blod dispenseras in i testet. Vid hemolys sker ett färgomslag som kan avläsas direkt på testet. På så vis kan provtagaren få reda på om blodprovet är hemolyserat, och behöver tas om innan det skickas vidare för analys på laboratorium. Fördelen med HELGE är att blodprovstagaren under pågående provtagning kan avgo¨ra om provet beho¨ver tas om eller om det ha°ller tillra¨ckligt ho¨g kvalitet. Vidare utvecklar Hemcheck en ny digital avla¨sare, READY, som möjliggör digital avläsning av HELGE och därmed förenklar användningen av HELGE.