Publicerad 10 sep 2019

Avkastning och hållbarhet går hand-i-hand

Vass förvaltning.
Med Horisontfonderna från Danske Invest SICAV får du en aktivt förvaltad, professionell och hållbar investeringslösning där förvaltaren investerar ditt kapital i enlighet med den riskprofil som passar dig.

Danske Invests Horisontfonder är en enkel och hållbar investeringslösning. Förvaltarna justerar löpande innehaven i fonderna för att på bästa möjliga sätt återspegla Danske Banks syn på den ekonomiska utvecklingen och världsmarknaderna.

– Dessutom är hållbarhet en viktig aspekt av fondernas sammansättning. Målet är att ge dig en attraktiv avkastning på ett hållbart sätt, säger Karl Burck, Senior Portfolio Manager på Danske Bank.

Läs mer om Horisontfonderna här

Aktiv förvaltning 

Horisontfonderna förvaltas aktivt och de har fem olika riskprofiler. Enligt Karl Burck har alla fonder en god riskspridning och förvaltarna justerar löpande fondernas sammansättning på två nivåer för att säkerställa bästa möjliga avkastning:

• Dels anpassar förvaltarna den övergripande fördelningen mellan aktier och obligationer. De kan till exempel öka andelen aktier under perioder då de förväntar sig hög avkastning på börserna (Horisont Aktie investerar dock enbart i aktier och Horisont Ränta investerar endast i räntebärande värdepapper).

• Dels anpassar förvaltarna fördelningen mellan olika värdepapper inom de två tillgångsslagen. Förvaltarna kan till exempel justera fördelningen mellan aktier från olika länder och regioner som Sverige, Europa, USA och tillväxtmarknader beroende på var man för närvarande ser den mest attraktiva avkastningspotentialen. På motsvarande sätt kan man justera fördelningen mellan olika typer av räntebärande värdepapper som statsobligationer och företagsobligationer från olika länder och regioner.

Stort fokus på hållbarhet 

Horisontfonderna består huvudsakligen av investeringar i andra aktie- och räntefonder. Dessa fonder är en kombination av aktivt förvaltade fonder och indexfonder.

– Fondsammansättningen är en bedömning av vad som skapar mest värde över tid. Förvaltarna kan dock även göra direktinvesteringar i vissa aktier eller räntebärande värdepapper, berättar Karl Burck.

Gemensamt för alla innehav i Horisont är fokus på hållbarhet. Fonderna investerar inte i bolag där större delen av omsättning kommer från branscher som t.ex. tobak, kol, alkohol och militär utrustning.* Samtidigt integreras i möjligaste mån ESG-aspekter i Horisontfonderna.

ESG är ett nyckelbegrepp för hållbara investeringar och står för Environmental, Social och Governance och i de underliggande aktivt förvaltade fonderna som Horisontfonderna investerar i, tar förvaltarna hänsyn till både ESG-faktorer och finansiella faktorer. Danske Invest är aktiva ägare i bolagen som ingår i dessa fonder och påverkar genom dialog och genom att rösta på årsstämmor. 

– Vi är övertygade om att det på lång sikt bidrar till en attraktiv och stabil avkastning, säger Karl Burck.

Fakta: Var medveten om risken

Avkastning och hållbarhet går hand i hand när du investerar i Horisontfonderna. Du får dock aldrig glömma att investeringar alltid är förknippade med risk. Även om vi försöker uppnå en god riskspridning, kommer det ibland perioder då finansmarknaderna faller på bred front. Du måste också vara medveten om att exkluderingen av vissa branscher i Horisontfonderna innebär att du går miste om den eventuella avkastningen från bolagen inom dessa branscher. En placering i fonden kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

* Bolag som ingår i Horisontfonderna får ha högst 30 procent av sin omsättning från kol och oljesand, 5 procent från tobak, alkohol, spel och militär utrustning och 1 procent från pornografi. Vi investerar inte i bolag som har verksamhet inom truppminor, klusterbomber, biologiska och kemiska vapen eller atomvapen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se produktblad, basfakta för investerare och informationsbroschyr på danskeinvest.se.