Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management.

Publicerad 28 sep 2012

Avkastning både vid stigande och fallande räntor


I dagens marknadsläge är det många svenskar som har svårt att veta var de ska placera sitt kapital. Aktiemarknaden är skakig och räntorna är låga. Carlsson Noren Macro Fund är en svensk specialfond, som skapar avkastning genom att fånga rörelserna i räntemarknaden med en så låg risknivå som möjligt.

Skuldproblematiken kvarstår i Europa och osäkerheten kring de makroekonomiska utsikterna är fortsatt stor, samtidigt står vi inför ett intressant ränteläge.

– Det råder stora makroekonomiska obalanser, vilket gör att det finns förutsättningar för stor volatilitet och fortsatta förändringar i absoluta och relativa räntenivåer. Problemet är att traditionella räntefonder ofta har svårt att skapa avkastning i ett scenario med stigande räntor. Det konstaterar Fredrik Carlsson, vd på fondbolaget Carlsson Norén Asset Management.

Tillsammans med Martin Norén ansvarar Fredrik Carlsson för förvaltningen av Carlsson Noren Macro Fund. Fonden är en svensk specialfond som skapar avkastning genom att just fånga rörelserna i räntemarknaden. Fredrik Carlsson berättar om fonden som nu finns tillgänglig för handel även  via Nordnet och Nordic Fund Market.

– Fonden placerar i både korta och långa positioner som speglar en tro om den absoluta räntenivån samt förändringar mellan stat och bank eller olika länder. Till skillnad från traditionella obligationsfonder har fonden möjlighet att generera avkastning både vid fallande och stigande räntor. Fonden utgör också ett intressant alternativ till företagsobligationsfonder eftersom investeraren kan undvika kreditrisken som ofta samvarierar med börsen, berättar Fredrik Carlsson.

Fredrik Carlsson berättar att en viktig framgångsfaktor för fonden är den egna makroanalysen. I analysen görs en kontinuerlig uppföljning av den ekonomiska och politiska  utvecklingen i världen samt dess påverkan för kapitalmarknaderna och realekonomin. Utifrån makroanalysen kartäggs sedan risk och potentiell avkastning, samt vilka instrument som är lämpliga med hänsyn till likviditet och pris.

– I analysen identifierar vi de affärer som bäst speglar vår
marknadstro i ett scenario som inte redan är inprisat i marknaden. Tänkbara exponeringar utvärderas utifrån förändring i marknaden och lägsta möjliga risknivå. I modellen ingår även noggrann affärsuppföljning samt oberoende riskkontroll, förklarar Fredrik Carlsson.

Förvaltning med lång erfarenhet
Fredrik Carlsson och Martin Norén har båda lång erfarenhet av ränteförvaltning och har arbetat i mer än 10 år tillsammans i en absolutavkastande miljö. Trots att fonden är en specialfond, med  friare placeringsmöjligheter än traditionella fonder, görs investeringarna nästan uteslutande i börsrelaterade instrument med högt ställda krav på emittenter och kreditvärdighet. 

– I förvaltningen använder vi i huvudsak standardiserade derivatinstrument på de Nordiska- och G7 ländernas räntemarknader. Det är viktigt att välja var på räntekurvan positioner ska tas. Om analysen är på centralbanken tar vi positionen i korta räntor. Förändringar  i dessa räntor kan både vara kortsiktigt övergående eller förväntas bli mer bestående. Annars är Sverige är ett bra exempel på hur förbättrade statsfinanser har medfört positiva förändringar jämfört med omvärlden över tiden, säger Fredrik Carlsson i en kommentar kring förvaltningen.

Låg korrelation till börsen och räntemarknaden
Fonden har historiskt uppvisat en risknivå (mätt som standardavvikelse) som varit lägre än flertalet långräntefonder och väldiversifierade kreditfonder. Samtidigt har fondens avkastning varit likvärdig. Med tanke på det låga ränteläget ger detta fonden goda förutsättningar att överträffa dessa investeringsalternativ framöver.

– Fonden har låg korrelation till börsen och utgör ett attraktivt komplement till övriga obligationsinvesteringar. Marknadens förutsättningar är dessutom särskilt intressanta för tillfället. Fonden har exempelvis möjlighet att spekulera i en ränteuppgång nu när räntorna är rekordlåga, sammanfattar Fredrik Carlsson.


Värdeutveckling sedan start

Grafen ovan visar värdeutvecklingen sedan fondens start i januari 2008 till och med augusti 2012.

 • Fondfakta

 • Fondens namn: Carlsson Norén Macro Fund
 • Fondens startdatum:2008-01-01
 • Minsta insättning: 250 000 kr
 • Insättningsavgift: Ingen
 • Resultatbaserad avgift: 20 %
 • Ers. till fondbolaget: 2 %
 • Basvaluta: SEK
 • Carlsson Noren Macro Fund går att teckna direkt via Carlsson Norén Asset
  Management samt via Nordnet och Nasdaq OMX Nordic Fund Market. Mer
  information om Carlsson Noren Macro Fund går också enkelt att beställa
  via Investerarbrevets intresseformulär nedan. Teckningsanmälan och
  utförligare information skickas då direkt till din e-postadress.