Lars Bredenberg förvaltar IKC:s allokeringsfonder tillsammans med två kollegor.

Publicerad 1 sep 2015

”Även framöver tror vi på läkemedel”


Läkemedel och konsumtion är två sektorer som förväntas gå bra. Dessutom finns det möjligheter på vissa tillväxtmarknader. Men det gäller att vara selektiv. Det anser Lars Bredenberg som förvaltar allokeringsfonden IKC 0-100.

– Andelen aktier har varierat en del senaste tiden utifrån situationen i Grekland och oro kring Kina. Just nu har vi en viss exponering mot aktiemarknaden men med fokus på riskerna, berättar Lars Bredenberg som förvaltar IKC:s allokeringsfonder tillsammans med två andra kollegor. 

De globala blandfonderna allokerar placeringarna mellan aktier och räntor. Förvaltarna investerar i andra fonder, men även direkt i enskilda bolag och via derivat. Fonderna finns i tre olika kategorier: IKC 0-100, 0-50 samt 0-100 Tillväxtmarknader. IKC 0-100 kan variera andelen aktie- och ränteplaceringar mellan 0-100 procent, medan IKC 0-50 kan ändra fördelningen från noll och upp till 50 procent aktier. I skrivande stund har IKC 0-100 cirka 70 procent placerat i aktier. 

Förvaltarna analyserar regioner och sektorer och arbetar efter teman där placeringar i läkemedelsbolag är exempel på en framgångsrik strategi. 

– Även framöver tror vi på vissa läkemedelsbolag. De gynnas av den demografiska förändringen med en större andel äldre som behöver läkemedel. Dessutom har produktiviteten i forskningen förbättras kraftigt samtidigt som efterfrågan på läkemedel från tillväxtländer ökar, säger Lars Bredenberg.  

Även konsumtionsföretag som Nike, H&M och Disney utgör betydande innehav i fonden. Enligt Lars Bredenberg gynnas denna kategori av bolag av den ekonomiska tillväxten samt att människor får mer pengar över som en följd av det lägre oljepriset. 

Investerar i Filippinerna

Allokeringsfonderna placerar i olika stor omfattning i tillväxtmarknader. Lars Bredenberg berättar att tillväxtmarknader brukar utvecklas sämre när den amerikanska centralbanken förväntas höja räntan, vilket många väntar på nu. Dessutom har Kinas devalveringar och avtagande tillväxt bidragit till ökad osäkerhet.

– Men det finns marknader som vi tror på. Indiens tillväxt är bra och den politiska situationen har stabiliserats. Dessutom tror vi långsiktigt på Filippinerna. Landet har gått igenom stora strukturomvandlingar och där finns många välskötta bolag, säger han. 

Allokeringsfonderna placerar även i räntor. Avkastningen från statsobligationer är i princip noll. Därför ligger fokus på företagsobligationer, vilket även inkluderar högavkastande obligationer från företag med lägre rating än investment grade. 

– Många svenska fastighetsbolag och en hel del andra bolag finansierar sig via kreditmarknaden. Vi träffar många bolag och placerar enbart i obligationer från de som bedöms ha långsiktigt sunda finanser. På så sätt har vi god kontroll på risknivån, säger han. 

Tre gånger per år genomför IKC en strategisk marknadsanalys som däremellan justeras löpande. Den analysen är en viktig grundbult för såväl allokeringsbesluten som den geografiska fördelningen. Analyserna och förvaltningen har slagit väl ut. Det senaste året, vid mitten av augusti och ett år tillbaka, har IKC 0-100 ökat i värde med drygt 15 procent. Sett tre år tillbaka i tiden är uppgången drygt 30 procent.