Publicerad 31 aug 2017

Auriant Mining avser öka guldproduktionen med 500 procent

Rena guldgruvan
I syfte att utöka sin verksamhet, effektivisera produktionen och minska skulderna gör Auriant Mining en nyemission på 178 miljoner kronor. Ambitionen är bland annat att öka produktionen från nuvarande ett ton guld per år till fem ton guld inom fem år.

Under 2016 uppnådde guldproducenten Auriant Mining sin målsättning om att producera ett ton guld. Samtidigt redovisade bolaget ett nettoresultat på cirka 55 miljoner kronor.
– Vi har hittills fokuserat på att utveckla våra befintliga tillgångar. Det var också ett att skälen till att vi nådde våra produktions- och lönsamhetsmål under 2016. Nu är det dags att vidareutveckla verksamheten, säger Auriant Minings VD Sergey Ustimenko.

Utökad verksamhet
Auriant Mining är ett svenskt bolag som bedriver sin gruvverksamhet i Ryssland. Under 2016 hade bolaget en total guldproduktion på 1 078 kilo guld från sin producerande gruva i ryska Tardan. I juni utökades verksamheten. Bolaget har nu två producerande gruvor och tre prospekteringsegendomar. Samtliga finns i stabila områden med en väl fungerande infrastruktur.
Den planerade vidare utvecklingen av verksamheten gör nu att Auriant Mining genomför en nyemission på 178 miljoner kronor. En stor del av emission är redan säkerställd genom att bolaget har erhållit en teckningsförbindelse från huvudägaren och garantiåtaganden från externa investerare till ett värde om cirka 142,4 miljoner kronor.
Investerar för kraftigt förbättrad utvinningsgrad
Kapitaltillskottet från emissionen kommer bland annat att investeras i ny teknik, som väsentligt förbättrar utvinningsgraden av guld ur malmen. Med nuvarande tekniken ligger utvinningsgraden på cirka 60 procent, en nivå som beräknas höjas till 90 procent med den nya tekniken. Det medför även att produktionskostnaderna kommer att bli lägre samtidigt som gruvans livslängd förlängs.
De investeringar som Auriant Mining nu har för avsikt att genomföra kommer att leda till att guldproduktionen successivt kommer att förbättras. Bolagets långsiktiga strategi är att produktionen ska öka från fjolårets ett ton till fem ton per år inom fem år.
En annan viktig anledning till nyemission är att minska bolagets skuldsättning. Detta ska ske genom att en del av den konvertibel som huvudägaren har kommer att kvittas i emissionen.
I samband med offentliggörandet av prospektet gick bolaget ut med en mer detaljerad resultatprognos med en prognostiserad guldproduktion på 960 kg guld och ett EBITDA-resultat om cirka 125 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017.
Analytiker ser stor uppsida
I en analys från Analyst Group, som bygger på ett ”bullscenario” där marknadspriserna fortsatt är gynnsamma, skulle Auriant Mining kunna nå ett EBITDA-resultat på drygt 1 miljard kronor år 2022.
”Förutsatt att Auriant Mining levererar enligt den uppsatta investeringsplanen, producerar enligt prognos och att marknadspriser inte gör allt för stora skiften, bedöms summan av bolagets framtida produktion resultera i en indikativ uppsida om 105 % år 2022”, skriver Analyst Group i en analys.
  • Fakta om emissionen
  • Emissionens storlek: ca 178 MSEK.
  • Teckningskurs: 2,50 SEK.
  • Teckningsperiod: 23 Augusti – 8 September
  • Pre-money värdering: ca 45 MSEK.
  • Tecknings- och garantiåtaganden om 80 procent av den totala emissionen.
  • Varje tecknad aktie kommer att ge rätten till en teckningsoption utan kostnad.
  • För fullständigt prospekt, klicka här
  • För att teckna online via Mangold, klicka här