Atlants Fonder har inte haft exponering mot någon av de drabbade bankerna i USA. Atlants fonder har heller ingen exponering mot bolag som i sin tur har exponering mot SVB eller övriga utpekade USA-banker.

Problem i USA kan bli startskottet på en recession

-Risken för att debaclet i SVB (Silicon Valley Bank) kan bli startskottet på ett betydande paradigmskifte är något som nu prisas in i obligationsmarknaden. Ett exempel på att marknaden har ett förändrat synsätt är att bankkunder i USA tagit ut pengar från inlåningskonton (med låg ränta) för att köpa korta amerikanska statsobligationer (vilka är både riskfria och ger en högre ränta), säger Taner Pikdöken ansvarig ränteförvaltare på Atlant Fonder.

Detta är ett klassiskt skolboksexempel på varför en inverterad räntekurva (dvs där räntan är högre i kortare löptider än i långa) historiskt varit en pålitlig recessionsindikator.

-Bankerna får mindre kapital att låna ut och kapitalet blir dyrare för de som behöver låna då bankernas räntemarginal pressas. Detta leder i sin tur till en kontraktion av kreditgivning som leder till minskade kapitalinvesteringar som leder till ett behov för färre anställda vilket i sin tur slutar i en recession menar Taner.

Stora möjligheter när obligationsmarknaden prisar in en lågkonjunktur

Obligationsmarknaden har gått från att prisa in betydande räntehöjningar till att börja prisa in betydande räntesänkningar under året. Nedgången av de amerikanska korträntorna vi hittills bevittnat, med mer än 1%, är en av den största någonsin Detta är ett tecken på att obligationsmarknaden sannolikt prisar in en lågkonjunktur. Denna enorma rörelse har lett till en betydande press på aktier och företagsobligationer med högre risk. Tack vare Atlant Fonders unika förvaltningsmodell öppnar detta upp för intressanta investeringsmöjligheter.

Atlant köper nu obligationer med högre kreditbetyg och högre avkastning

Flera av Atlants Fonder utnyttjade den starka marknaden i januari och februari för att sälja ut en betydande del av fondernas direkta exponering mot bolag inom det så kallade ”high yield”-segmentet, för att därefter köpa obligationer med betydligt högre kreditkvalité. Detta grundade sig i på bedömningen att korträntorna förmodligen hade toppat (vilket har spelat ut väl med tanke på att korta räntor är ner över 100 baspunkter) och man kunde hitta seniora obligationer med panter i bolag som till exempel Handelsbanken, Svensk Exportkredit (statsgaranterat) och Kommunalbanken. Dessa obligationer har en väldigt låg kupong men handlar med en betydande rabatt mot kurs 100.

Utöver obligationer som liknar dessa finns det stora investeringsmöjligheter i vad som betecknas efterställd bankskuld (en fordran som hamnar lång bak i en konkurs) emitterade av stabila banker så som Handelsbanken, Swedbank, SEB och DNB. Dessa har kommit ner rejält i pris och ger idag en avkastning på drygt 8–9% kommande 12–15 månaderna. Något som få anses vara extremt attraktivt. Atlant fonder har därför ökat sin allokering rejält mot denna typ av obligation.

Stor kassa ger stora möjligheter för Atlant Opportunity

Fondens flaggskepp, Atlant Opportunity håller idag cirka 20% av fondens kapital i mycket korta obligationer. Detta kan liknas vid en kassa. Vidare ligger 35% av fonden investerad med förfall inom 12 månader, något som ger ytterligare möjligheter att kunna ta fram likviditet om fler köptillfällen av obligationer uppenbarar sig. Avkastningspotentialen i obligationsportföljen inklusive derivat är cirka 8,5% (och snabbt ökande då vi utnyttjar marknadsläget för att köpa obligationer).

Säkerhet framför allt

Nikos Georgelis, ansvarig för derivatförvaltning på Atlant Fonder, säger att Atlant Opportunity just nu har ovanligt mycket skydd i portföljen, vilket är ett resultat av förvaltar-teamets negativa marknadsuppfattning. Detta har kostat fonden cirka en procent i avkastning, men under turbulenta dagar har Atlant Opportunity ett mycket välfungerande skydd när aktiemarknaderna går ner kraftigt. Skyddet är också skälet till att Atlants fonder klarat av den senaste veckans marknadsturbulens med positiv avkastning enligt Nikos Georgelis.

Läs mer om Atlant Opportunity här https://www.atlantfonder.se/fonder/opportunity

Om Atlant Fonder

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget, med kontor i Lund, Stockholm och Sälen har 10 medarbetar vilka i dag förvaltar cirka 8 mdr SEK.

Ingen av Atlant Fonder ha exponering mot den ryska eller ukrainska börsen eller dess finansmarknader.

Läs mer om Atlant Fonder här  Atlant Fonder AB – Sveriges bredaste utbud av Hedgefonder