guld, silver, fonder

Publicerad 2 sep 2020

Atlant Fonder: Guld och silverpriset ska upp!

Stark utveckling. Ädelmetallsfonden Atlant Precious – som nu har tyngdpunkt mot framför allt guld och silver – utvecklas starkt. Förvaltaren Mattias Gromark anser att guld och silver kan nå 3 000 USD per uns respektive uppåt 50 USD på två års sikt.

Sedan årsskiftet har fondbolaget Atlant Fonders Precious stigit med 18 procent samtidigt som börsen har ökat 4 procent. Förenklat kan Precious placeringar delas upp i två huvuddelar. Omkring hälften av fonden är exponerad mot ädelmetaller som guld, silver, palladium och platina.

Den andra delen av fonden direktinvesterar i bolag som till exempel utvinner ädelmetaller, prospekteringsbolag och så kallade streaming-bolag (företag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt).

Kort i amerikanska dollar

Utöver detta så använder fonden ett antal strategier för att justera risk och avkastningsprofilen. Det kan till exempel vara via valuta- eller optionspositioner som Mattias Gromark tror kommer gynna fondens avkastnings och riskprofil. I nuläget är fonden kort i amerikanska dollarn och ökade nyligen på guldexponeringen med köpoptioner efter senaste veckans nedgång.

– Det står klart nu att världens samtliga större centralbanker har en gemensam strategi att stimulera tills inflationen kommer tillbaka, berättar Mattias Gromark.

Nu senast i dagarna kommunicerade den amerikanska centralbanken Federal Reserv att man numera siktar på en genomsnittlig inflation på 2 procent. Därmed kommer man låta inflationen skjuta över målet för att kompensera för perioder med låg inflation.

– Så värdet på valutor kommer fortsatt falla och köpkraften kommer därmed fortsätta att urholkas. Ädelmetaller och bolag inom sektorn är ett sätt att skydda sig mot minskad köpkraft när centralbankerna löser skuldproblemet via inflationen, berättar Gromark.

Guld och silver fungerar som valutor

Därför, berättar Gromark, kan guld och silver ses som en valuta som centralbankerna inte kan försvaga och som behåller sin köpkraft i det långa loppet. Fonden kan därför ses som en försäkring i portföljen när den riskfria räntan ger garanterat negativ real avkastning och ger också ett visst skydd i portföljer mot volatiliteten på aktiemarknaden.

Hur går det för guld- och silverpriset?

Under sommaren steg framför allt silverpriset kraftig.

– Den konsolidering vi nu ser naturlig. Caset för fortsatt stigande ädelmetallspriser är intakt då negativa realräntor och kraftigt stigande skuldsättning fortsätter driva kapital bort från ”säkra” statsobligationer.

Enligt Gromark tvingas kapitalförvaltare att sprida riskerna bort från garanterat negativ real avkastning i statsobligationsmarknaden samt från risken att valutor som USD fortsätter försvagas. Mattias Gromark anser att såväl guld- som silverpriset kommer fortsätta sin resa uppåt på lång sikt. Fonden har således en övervikt mot dessa ädelmetaller. I skrivande stund handlas guld till 1 966 dollar.

– Min bedömning utifrån liknande perioder i historien är att priset fortsätter att öka och inom en två årsperiod kan vi nå 3 000 USD per ounce i guld och uppåt 50 USD per ounce i silver, resan blir självklart inte spikrak, berättar Gromark och fortsätter:

– Corona var bara den utlösande faktorn för den globala recession vi nu har, centralbankerna kastar in allt de har. Och den mest tongivande centralbanken, Fed, gör nu som Japan och Europa och går mot negativa räntor för att försvara inflationen till varje pris.

Full fart på sedelpressarna 

Den expansionen sker genom att nya pengar trycks i en takt vi aldrig tidigare har sett. Och ju mer nya pengar som trycks in i systemet, desto mer urholkas värdet på valutorna. Till sist, berättar Gromark, kan vi få se att länders centralbanker kommer tappa förtroendet för varandras kreditvärdighet. Följden kan bli att de kräver guld vid transaktioner istället för USD, EUR eller JPY som traditionellt är de stora säkra valutorna.

Cash is trash 

– Cash is trash, myntade Rai Dalio (grundare av amerikanska Bridgewater) för ett tag sedan. Särskilt guld, men i viss mån även silver blir mer attraktivt som alternativa valutor, förklarar Gromark.

En annan drivkraft är att andelen statsobligationer som ger noll, eller negativ, avkastning har ökat kraftigt. Det, förklarar Gromark, leder i sin tur till ökad efterfrågan på alternativa investeringar utan motpartsrisk, vilket guld är ett exempel på.

Tillgången på guld minskar samtidigt som efterfrågan stiger 

Den viktigaste drivkraften för guld och andra ädelmetaller är stigande efterfrågan samtidigt som tillgången är starkt begränsad. När det gäller guldproduktionen så föll den 1 procent under 2019. Och under första kvartalet 2020 har tillgången fallit med 3 procent på grund av produktionsstörningar. Samtidigt steg efterfrågan 1 procent drivet av ett ökad efterfrågan från investerare. I genomsnitt håller portföljer 0,5% i guld globalt.

– En ökning till en normalallokering till 10 procent guld som alternativ till statsobligationer kommer driva priset vidare under lång tid, säger Gromark.

Detta är en process som inte sker över en natt utan kommer att pågå under flera år. Centralbanker är naturliga köpare av guld men även småsparare har varit snabba att haka på trenden. Däremot har större institutioner varit mycket långsammare att ställa om sin allokering.

Som en försäkring 

Ädelmetallerna har korrigerats efter sommarens kraftiga uppgång. Enligt Gromark. På kort sikt kan de ned ytterligare, vilket öppnar upp för möjligheter.

– Nedgången kan också vara ett läge att komma in billigare för de som ännu inte har hunnit bredda sina portföljer. En försäkring köper man innan huset står i brand, efter är det för sent, konstaterar Gromark och lägger till:

– Krisen har precis börjat och vi har troligen flera års uppgång framför oss. Men det gäller att ha en långsiktig strategi och vara beredd på volatilitet från tid till annan. Utnyttja uppblossande volatilitet för att bygga upp en lämplig position i portföljen.

Trefaldig uppgång 

När det gäller fondens andra del, direktinvesteringar i företag, har Gromark bland annat placerat i bolag som till exempel Wheaton Precious Metal, Newmont och Barrick Gold. När priset på till exempel guld stiger blir utväxlingen god.

– En uppgång i ädelmetallspriset ger en trefaldig uppgång i bolagens marginaler, vilket återspeglar sig kursen. Det har redan börjat synas de senaste kvartalen och mer kommer att komma de kommande åren, avslutar Gromark.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.