Publicerad 15 jan 2019

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning
Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden – nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

– Det är de miljö- och klimatmässiga fördelarna som gör att politikerna vill främja den industriella återvinningen, säger Björn Grufman, vd för Metallvärden, bolaget vars affärsidé är att återvinna basmetaller – bland annat aluminium, bly och koppar – för industriellt bruk. 

– Men politisk påverkan behövs egentligen inte – de ekonomiska vinsterna är ändå så pass betydande för företagen, tillägger Grufman. 

Återvinning är en nyckelindustri för att uppnå  ett nödvändigt ekologiskt hållbart samhälle. Detta innebär att utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras, att återvinning prioriteras och att energihushållning i alla delar av samhället bli en självklarhet. 
 

Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa krav, och på såväl nationell som internationell nivå pågår ett intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och direktiv  skapa regelverk som stimulerar till ett framtida ekologiskt hållbart samhälle. 
 

– En ökad återvinning kan bidra till en väsentlig utsläppsminskning av växthusgaser – den globala metall- och pappersåtervinningsindustrin bidrar redan i dag till ett minskat utsläpp som motsvarar mer än 700 miljoner ton koldioxid, vilket i det närmaste motsvarar en mängd som är dubbelt så stor som vad hela flygindustrin orsakar, säger Grufman, som också vill poängtera de ekonomiska fördelarna med återvinning.  

–  Energiåtgången för att utvinna metall ur återvunnen råvara uppgår till en bråkdel jämfört med energiåtgången för att utvinna metall från primär råvara. Dessutom har den återvunna råvaran inte sämre kvalitet än den ursprungliga råvaran. I vissa fall faktiskt bättre, förklarar han. 
 

Förutom att återvinna och förädla metallerna har Metallvärden också en betydande handel med råvaror. Kunderna utgörs främst av smältverk, stålverk och gjuterier i norra Europa. Svenska kunder köper återvunnen metallråvara till ett värde mellan 5 och 6 miljarder kronor på årsbasis.

Verksamhet i tre dotterbolag 

Metallvärden, som funnits i dess nuvarande form sedan 2010, är via sina tre helägda dotterbolag aktivt när det gäller återvinningen av tre basmetaller (bly, aluminium och koppar). 
För att tillvara marknadstillväxten tar bolaget nu in nytt kapital i en företrädesemission. Metallvärden ska i första hand bearbeta den nordiska marknaden för metallåtervinning men också utveckla sin handelsverksamhet. 
 

– Samtliga våra dotterbolag har en specialisering i sin förädling, vilket innebär högre förädlingsvärde än traditionell skrothantering. Det innebär ett positivt genomslag på intäkterna vid ökad produktion, poängterar Grufman.

Energiåtgången för att utvinna metall ur återvunnen råvara uppgår till en bråkdel jämfört med energiåtgången för att utvinna metall från primär råvara.

Transformatorer är en väsentlig del av framtiden 

Det område där Metallvärden ser en stor potential är återvinning av koppar, som härrör från återvinning av transformatorer som i sin tur kommer från utbyte av transformatorer vid uppgradering av befintliga elnät. De närmsta åren planerar många eldistributörerna att byta ut sina transformatorer. När det gäller produktion av koppar är det ungefär en tredjedel – som är baserat på skrotråvara.

– Eftersom gamla transformatorer ofta innehåller miljöfarliga substanser, till exempel PCB-förorenad olja, krävs det tillstånd från myndigheterna, i det här fallet Naturvårdsverket, för att hantera transformatorer, berättar Grufman.

– Vårt dotterbolag Svensk Kabel- och Metallgranulering är ett av tre svenska företag som har detta tillstånd, tillägger han. Vi har en klar konkurrensfördel i en marknad som växer.   

I bolagets tillväxtstrategi ingår även potentiella förvärv. I och med att bolaget får en ny finansiellt stark delägaren i Casa Services har Metallvärden nu en betydligt starkare position än tidigare att kunna vara en aktör i den strukturomvandling som pågår inom branschen. 
 

– Branschen kännetecknas av ett par stora aktörer men även av ett stort antal mindre aktörer. Det är bland de mindre vi tror vi ser möjligheter att kan hitta ett eller ett par intressanta bolag, avslutar Grufman.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: t.o.m. 8 februari 2019 
Teckningsvolym: 10,1 MSEK
Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie 

Tidigare aktieägare har företrädesrätt.
Handel med teckningsrätter pågår t.o.m. 25 januari.

Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF.

Läs memorandum.
Ladda mer anmälningssedel för teckning utan företräde.  

Läs mer här.