Energifonden Sverige erbjuder en årlig avkastning på upp till 9%

Energiförsörjningen har aldrig varit mer aktuell än vad den är nu. Den globala befolkningstillväxten i kombination med omställningen från traditionella energikällor till alternativa bränslen fortsätter att spela en helt central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och geopolitiska spänningar. Energifonden Sverige investerar i synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen. Energifonden Sverige utvärderar kontinuerligt nationella så väl som internationella leverantörer samt hur man bäst kan positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov.

En volatil marknad ger stora möjligheter

– Med krig i Europa, hög inflation och skenande energipriser är framtiden och marknaden, om möjligt ännu svårare att förutse och definitivt mer volatil. Ett är dock säkert och det är att allmänhetens behov av stabil och säker tillgång till energi aldrig varit större. Den som kan levererar energi långsiktigt och kostnadseffektivt kommer att vara dagens och morgondagens vinnare! Det är där vi vill vara med och investera, säger Fredrik Johansson, VD och ägare av Energifonden Sverige.

Energifonden Sverige erbjuder en garanterad avkastning till låg risk

Energifonden skapar avkastning genom att erbjuda allmänheten obligationer med investeringar i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Investeringen sker i allt ifrån vindkraftverk till bolag som forskar inom alternativa bränslen. Energifonden Sverige är även verksamt inom energilogistik och då genom direktinvesteringar i fartyg, tåg och andra transportmedel. Obligationerna denna gång emitteras av Energifonden Sverige 2 AB (publ) och är efterställda med betalningsgarantier från moderbolaget, Energifonden Sverige AB.

Väl beprövad och framgångsrik investeringsfilosofi

Energifondens investeringscykel är 3–5 år med målsättningenatt nå en avkastning för investeringar i etablerade energibolag på 50 % och upp till 200% för energiprojekt. Energifonden strävar efter att investera i minst ett etablerat och minst ett nyetablerat energibolag under varje kalender år. Med sin expertis hjälper Energifonden Sverige, bolag och projekt med strategi och att hittar synergier i marknaden samtidigt som Energifonden får en kontinuerlig uppdatering om projektets utveckling och finansiella status.

Se VD intervju här https://www.youtube.com/watch?v=qQf8ORvJtik

Stark utveckling sedan starten för Energifonden Sverige

Energifonden Sverige har sedan 2018 lanserat 10 olika obligationer vilka med löptider på mellan 3 och 5 år betalat ut en snittränta på hela 9%. Något som vida överstigit räntan från ett vanligt sparkonto under samma tidsperiod.

-Efter att avslutat 2022 med en tillfredställande vinst och nöjda obligationstagare – vilka alla fått sin

ränta utbetald punktligt – så känner jag, baserat på vår höga soliditet, stabila kassaflöden i kombination med våra låga omkostnader, att Energifonden Sverige står väl rustad inför framtiden, fortsätter VD Fredrik Johansson.

Nu öppnas en ny möjlighet att investera

Energifonden Sverige ger nu återigen allmänheten en möjlighet att vara med och investera genom att lansera två nya ränteobligationer med en fast årsränta på 9% respektive 7%.

Här www.energifonden.eu   hittar du mer om obligation 2023/2025 och obligation 2023/2027

OBLIGATION 2023/2025                                                             OBLIGATION 2023/2027

Typ av värdepapper: Ränteobligation                                       Typ av värdepapper: Ränteobligation

Teckningsposter:20 000 kronor                                                 Teckningsposter:20 000 kronor

Courtage: utgår ej.                                                                       Courtage: utgår ej.

Teckningstid 3 – 21 april                                                             Teckningstid 3 – 21 april

Lånebelopp: 12 000 000 kronor                                                Lånebelopp: 12 000 000 kronor

Löptid: 2 år, återbetalning 2025-05-01                                    Löptid: 4 år, återbetalning 2027-05-01,

Ränta: löper fr.o.m. 2023-05-01                                                Ränta: löper fr.o.m. 2023-05-01

Årlig ränta: 7 procent                                                                   Årlig ränta: 9 procent

Utbetalning: Halvårsbasis 2023-11-01                                      Utbetalning: Halvårsbasis 2023-11-01

Här tecknar du dig för Obligation 2023/2025: https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-ranteobligationer-i-energifonden-sverige-2-ab-publ-2023-2025/

Här tecknar du dig för Obligation 2023/2027: https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-ranteobligationer-i-energifonden-sverige-2-ab-publ-2023-2027/

För mer information om Energifonden Sverige och obligationerna besök www.energifonden.eu