Publicerad 28 sep 2012

Är Latinamerika en attraktiv investeringsregion?


Kristina Najjar Wahlgren, Nordisk försäljningschef hos Aberdeen Asset Management svarar på några ofta återkommande frågor om Latinamerika som investeringsregion och hur Aberdeens fondförvaltare ser på utvecklingen över de kommande 6–12 månaderna. Intervjun gjordes i september 2012.

Varför latinamerikanska aktier?
Latinamerika har blivit en av världens tillväxtregioner. Tidigare präglades regionen av finansiella kriser, protektionism och svag ekonomisk tillväxt. De senaste decennierna har länderna i Latinamerika fört en sundare ekonomisk politik, som inneburit lägre inflation, överskott i bytesbalansen och större öppenhet. Det har skapat en grund för långsiktig ekonomisk tillväxt.

Hur har Latinamerika klarat finanskrisen?
Det finansiella systemet är stabilare än under tidigare kriser. De latinamerikanska bankerna har under åren sänkt sin skuldsättning och inte haft samma riskfyllda tillgångar, som banker i USA och Europa. Det bidrog till att regionen klarat sig relativt bra genom den globala finanskrisen som startade 2008. Centralbankerna i Latinamerika sänkte räntorna tidigt och aggressivt medan de solida bankerna ökade avsättningarna för potentiella kreditförluster.

Vilka är de största fördelarna med Latinamerika?
Bolagen är starkare än tidigare. Företagen i regionen har kunnat sänka sin skuldsättning och ökat vinsterna i det gynnsamma ekonomiska klimatet. I stället för att som tidigare verka på en skyddad marknad har bolagen insett att de måste utvecklas och konkurrera på en global marknad.

Demografin talar också för Latinamerika. Befolkningen är ung och växande. Tillsammans med urbanisering och industrialisering driver det en ökande konsumtion. Sektorer som detaljhandel, banker och livsmedel kommer att växa.

Hur ser framtiden ut för latinamerikanska investeringar?
Ekonomisk tillväxt, finansiell stabilitet och högre bolagsvinster har ökat investerares förtroende för regionen. Det krävs dock fortfarande en kritisk granskning av varje enskilt bolag. Bolagen är inte lika genomlysta, och kraven för börsnotering är inte lika höga, som i USA och Europa.

För Aberdeen innebär det möjligheter att hitta attraktiva investeringsobjekt genom grundlig analys av bolag som inte bevakas av de stora finansiella institutionerna. Den strategin är en av Aberdeens styrkor, som vi använt i Latinamerika sedan 1980-talet.

Som med alla investeringsmarknader finns det givetvis inga garantier. Men de långsiktiga utsikterna för Latinamerika ser fortsatt ljusa ut med en stabil ekonomisk politisk situation, rika naturresurser, växande konsumtion och finansiellt starka bolag. Latinamerika borde vara en naturlig del av en global portfölj med god riskspridning.

Varför ska en investerare välja just Aberdeens latinamerikanska fond?
Det finns framförallt fyra punkter som talar för Aberdeens förvaltningsmodell:

Lång erfarenhet i regionen.  Aberdeen Global – Latin American Equity Fund förvaltas av Aberdeens framgångsrika team för aktieinvesteringar i tillväxtmarknader som investerat i regionen sedan 1980-talet.

Aktiva förvaltare.
Vi tar inte hänsyn till index när vi investerar utan fokuserar på enskilda bolags pris och kvalité. För oss är risk att investera i dåligt skötta bolag som inte levererar, inte att avvika från ett index. Om vi inte tycker om ett företag och förstår dess verksamhet kommer vi inte att investera i det.

Grundlig analys.
Aberdeen gör sina egna analyser. Vi träffar varje bolags nyckelpersoner öga mot öga innan vi investerar och håller sedan regelbunden kontakt. Därför bor och arbetar många fondförvaltare i de regioner där vi investerar.

Långsiktiga investeringar. Vi bortser från kortsiktiga rörelser i marknaden och investerar på lång sikt. Vi ser oss mer som företagsägare än aktiehandlare.

Vilka andra fonder erbjuder Aberdeen Asset Management?
Aberdeen har ett brett utbud av aktiefonder som alla investerar enligt samma filosofi. Vi föredrar stabila företag med affärsmodeller som vi förstår och tror på. Bolaget har flera aktiefonder i tillväxtmarknader som t ex Latinamerika och Kina men också globala och regionala fonder som Europa och Asien. Utbudet av fonder kan ändras över tid, beroende på vad marknaden efterfrågar.

  • Kort om Aberdeen Asset Management
  • Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar. Vi finns i 23 länder med 1900 medarbetare som i juni 2012 förvaltade över 270 miljarder dollar för våra kunders räkning.
  • Aberdeen Asset Management är som namnet antyder ett skotskt bolag. Det startades 1983 och leds fortfarande av en av grundarna, Martin Gilbert. Aberdeen Asset Management är noterat på Londonbörsen sedan 1991 och ingår sedan tidigare i år i FTSE100.
  • Vi är väldigt stolta över att ha blivit utsedda till Årets Fondbolag 2011 av Söderberg & Partners.

Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.