John William Olsen, fondförvaltare på M&G Investments.

Publicerad 3 apr 2017

”Ansvarsfulla investeringar har blivit något av ett modeuttryck”

Hittar rätt bland ansvarsfulla investeringar
Oavsett hur man definierar ansvarsfulla investeringar, så är det många som frågar sig om bolagen ”gör rätt”. Det omfattar hur bolagen beter sig gentemot alla intressenter; kunder, medarbetare, investerare, lokalsamhällen och miljön.

– Vi anser att ansvarsfulla investeringar är en fråga som rör förvaltning. Ansvarsfulla investeringar ska vara en del i alla investeringsstrategier som strävar efter att maximera den ekonomiska avkastningen på lång sikt, berättar John William Olsen, fondförvaltare på M&G Investments. 
Genererar ekonomisk värde
John William Olsen berättar att han betraktar social medvetenhet och ansvarsfull förvaltning som viktiga faktorer för många företags förmåga att generera ekonomiskt värde i framtiden. Han tror även att om ett bolag bortser från faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), så kan det påverka bolagets resultat – liksom dess aktiekurs. 
– Många bolag och professionella investerare har blivit allt mer uppslukade av kortfristiga utsikter. Men detta stämmer inte överens med de långsiktiga sparmålen hos den största delen av våra kunder, såsom pensionssparare, säger John William Olsen.
Kvalitet, hållbarhet och ansvarsfull ledning
I egenskap av förvaltare med ansvar för deras pengar fokuserar M&G:s Select-team på att bygga upp en långsiktig förmögenhet genom investeringar i företag som satsar på kvalitet, hållbarhet och som har en ansvarsfull ledning. 
– Dessutom ska bolagen vara undervärderade på grund av kortsiktiga problem. Vi tror till och med att vår långa tidshorisont sannolikt är vår största konkurrensfördel eftersom hållbara bolag bygger upp värde över många år, eller till och med över årtionden. 
Hållbarhet är djupt inbäddad i M&G Select-teamets investeringsprocess, som i stora drag vilar på tre pelare, se fakta nedan.
Teamet har ofta kontakter med bolagen som de investerar i. Just dessa kontakter är mycket viktiga för att få långsiktigt hållbara investeringar. 
– Som representanter för våra kunders förmögenheter har vi en ställning där vi både kan inspirera till, och främja sunda, långsiktigt ansvarsfulla värderingar i de bolag som vi investerar i och i slutändan bidra till att påverka beslutsfattandet, berättar John William Olsen.
Inget bolag är förstås perfekt, och de kommer alla i något skede att ställas inför vissa ESG-problem i verksamheten. 
– Vi behöver dock vara övertygade om att de är på rätt spår och gör sitt yttersta för att fortsätta i den riktningen. Vi är fast beslutna att ställa svåra frågor till dem och kan som aktieägare vid behov rösta mot dem.
M&G Global Select Fund lanserades 1967 och strävar efter att ge kapitaltillväxt (en ökning av värdet på den inledande investeringen) och avkastning på lång sikt (fem år eller mer) genom att främst investera i en rad aktier världen över. 
Fonden investerar i en koncentrerad portfölj av verksamheter – vanligen mellan 30 och 40 bolag – där förvaltaren anser att ett inslag av förändring bidrar till att skapa värde. 
– Vi inväntar som sagt tålmodigt kortsiktiga problem som låter oss köpa aktier i dessa bolag till en lägre kurs, och avser att inneha aktierna på lång sikt, säger John William Olsen. 
  • Fakta: M&G:s Select-teams investeringsprocess
  • 1. Identifiera bolag med konkurrensfördelar som hjälper till att skydda verksamheten från konkurrens och lönsamhetserosion. Hållbara produkter och tjänster samt effektiv bolagsstyrning och ansvarsfull företagsledning kan ha en viktig roll för att stödja dessa fördelar på lång sikt.
  • 2. Utföra djupgående undersökningar av företagen med analyser av ESG-faktorer, t.ex. operativa risker såsom miljöincidenter och skadat anseende, strukturella för- och nackdelar som kan forma företagets framtidsutsikter samt en utvärdering av ledningens etik och beteende.
  • 3. Vänta tålmodigt på kortsiktiga problem som gör det möjligt för oss att köpa aktier i dessa företag till en lägre kurs än vad vi bedömer vara deras ”egentliga värde” (d.v.s. billigt), med avsikt att inneha aktierna på lång sikt.
Information
Fonden investerar huvudsakligen i bolagsaktier och utsätts därför sannolikt för större kursvariationer än fonder som investerar i obligationer och/eller likvida medel. 

Växelkursvariationer kommer att påverka värdet på din investering.

Investeringarnas värde och avkastning varierar. Detta leder till att fondkursen minskar och ökar. Det finns ingen garanti för att fondens mål kommer att uppnås och du får kanske inte tillbaka det belopp du ursprungligen investerade.

De åsikter som uttrycks i detta dokument ska inte tolkas som rekommendationer, råd eller prognoser. Vi kan inte ge några finansiella råd. Om du har några tvivel om lämpligheten i din investering ska du kontakta en finansiell rådgivare.
M&G Investment Funds (1) har certifierats som fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) enligt rådets direktiv av den 20 december 1985 (direktiv 85/611/EEG med ändringar).  

Informationen utgör inte ett erbjudande om köp eller en värvning av köpare av investeringsandelar i någon av de fonder som nämns häri. Köp i en fond ska baseras på det aktuella prospektet. Stiftelseurkund, prospekt, basfakta för investerare, års- och delårsrapporter samt årsredovisning tillhandahålls kostnadsfritt i pappersformat från den auktoriserade bolagsdirektören: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, Storbritannien eller från det svenska betalningsombudet: Nordea Bank AB (publ), Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Sverige.  

Läs prospektet, som innehåller investeringsrisker för dessa fonder, före investering. Informationen i detta dokument ska inte ersätta oberoende rådgivning.

Denna finansiella marknadsföring ges ut av M&G International Investments Ltd. Säte: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH. Bolaget är auktoriserat och under tillsyn av den brittiska finansinspektionen (FCA).