Söderberg & Partners strategirapport har identifierat möjligheterna på marknaden.

Publicerad 30 sep 2016

Analys: Placeringarna som kan ge klirr i kassan

Vass marknadsanalys
Söderberg & Partners chefsstrateg Matthias Gietzelt har granskat vilka marknader man ska undvika. Men också var det finns mer att hämta.

Fyra gånger per år släpper rådgivningsföretaget Söderberg & Partners sin strategirapport. I den senaste rapporten har alternativa placeringar fått sänkt betyg, från högsta till näst högsta. Alternativa placeringar omfattar främst hedgefonder, råvaror och fastigheter. 
– Fortfarande ser vi positivt på alternativa placeringar. Men hedgefonder har svårt att leverera avkastning, vilket är anledningen till att vi sänker betyget. 
Röd varningsflagg för ränteplaceringar
Helhetsbetyget för räntor är rött, vilket innebär att man avråder från investeringar. Men inom räntor får företagsobligationer med ratingen investment grade och high yield ljusgrönt betyg. 
– Vi föredrar kreditrisk och ser viss potential på framförallt den amerikanska företagsobligationsmarknaden.
Trots det har Söderberg & Partners sänkt betyget för företagsobligationer med ratingen investment grade. 
– Att vi har sänkt till ljusgrönt är för att återspegla de något större utmaningarna som väntar på framförallt den europeiska marknaden. Att ECB köper obligationer inom investment grade har förändrat spelplanen. 
Övervikt mot aktiemarknaden
Börsbolagens vinstprognoser har reviderats ner och börserna på utvecklade marknader är väsentligt högre värderade än sitt historiska snitt. Trots det ger ni grönt ljus till aktiemarknaden. Varför?
– Nedrevideringstrenden av vinsterna har brutits. När det gäller värderingen är det sant att den är högre, men samtidigt är räntan mycket låg. Om man tar hänsyn till det är värderingarna rimliga. 
– Dessutom ska aktiemarknaden ställas i relation till andra investeringar, framför allt räntemarknaden. Där kammar man i vissa fall hem noll eller negativ avkastning. 
Gult ljus för USA, grönt till Sverige
Den nordamerikanska aktiemarknaden får orange betyg. Att bolagen är relativt högt värderade samt att USA ligger långt fram i konjunkturen är två faktorer som bidrar till det. Japan får gult betyg, Europa och Sverige ljusgrönt. 
– Kurserna för svenska småbolag relativt stora bolag har gått bra sedan Brexit. Vi är sent i konjunkturcykeln och då brukar mer riskfyllda tillgångar gå bra. Min bedömning är att svenska småbolag kan fortsätta överprestera.
Tema: Tillväxtmarknader
I varje strategirapport gör analytikerna på Söderberg & Partners en djupdykning i ett tema. Denna gång tillväxtmarknader. Bakgrunden är att Söderberg & Partners blev mer optimistiska till tillväxtmarknader i slutet av förra året. Sedan årets början har tillväxtmarknader överpresterat utvecklade marknader med omkring 12 procentenheter.  
– Det som framför allt fick oss att bli mer positiva till tillväxtmarknader var vår bedömning att den amerikanska dollarn inte skulle stärkas mer. Handelsviktat så har den amerikanska dollarn försvagats i år. 
Diversifiering fungerar åter
Under perioden 2001 till 2008, då det rådde råvaruboom, utvecklades tillväxtmarknader starkt och bättre än utvecklade marknader. Fram till råvaruboomen var korrelationen, det vill säga samvariationen, med utvecklade marknader låg, kring 0,2. Det innebar att investerare kunde diversifiera genom att placera på tillväxtmarknader.  
Men råvaruboomen fick ett tvärt slut i och med finanskrisen. År 2009 hade korrelationen ökat till 0,9, vilket innebar att tillväxtmarknader i stort sett samvarierade med utvecklade marknader. Men pendeln har återigen svängt. 
– Nu har samvariationen åter minskat. Det innebär att man kan få god riskspridning genom att investera på aktiemarknaderna i tillväxtländer, säger Matthias Gietzelt och fortsätter: 
– Hur den amerikanska dollarn förändras mot tillväxtmarknadsländernas valutor är en nyckelfaktor för att bedöma kursutvecklingen. 
Att samvariationen har minskat gäller enbart för aktiemarknaden. Såväl stats- som företagsobligationer från tillväxtmarknader tenderar att uppvisa samma mönster som de i utvecklade länder. 
  • Fakta: Den amerikanska dollarn och tillväxtmarknader
  • När den amerikanska dollarn stärkts påverkas börserna på tillväxtmarknader ofta negativt. Även det omvända gäller. Det finns flera orsaker till att en starkare dollar är negativt för tillväxtmarknader. Till exempel har många länder sina skulder i USD och när USD stärks ökar skulderna. Dessutom är många tillväxtländer råvaruexportörer. En tumregel lyder att när USD stärks så sjunker priset på råvaror, vilket hänger samman med att råvaror handlas i USD. 
  • Källa: Söderberg & Partners