Johan Wagman, vd för Monyx, anser att riskstyrd förvaltning ger meravkastning.

Publicerad 2 mar 2015

Allokeringen som skapar meravkastning


Det har snart gått ett år sedan Johan Wagman tillträdde som VD på Monyx. I en intervju med Investerarbrevet konstaterar han att Monyx modell med riskstyrd förvaltning levererar vad den ska, minst sagt. Dessutom har bolagets kortsiktiga, taktiska, förvaltning skapat mervärde åt kunderna.

Med närmare 30 miljarder under förvaltning är Monyx en av Sveriges största aktörer inom förvaltning av fondförsäkringar. Inom kapitalförvaltning är stordriftsfördelar viktigt för att få god avkastning. 

– Vår storlek gör det möjligt för oss att driva en högkvalitativ kapitalförvaltning till relativt låga kostnader, vilket kommer våra kunder till godo. Vi har nu några års historik på vår riskstyrda förvaltningsmodell och den har uppvisat goda och robusta resultat. Under 2014 levererade vi en avkastning som vi är stolta över, berättar Johan Wagman. 

Men ett stort förvaltningsteam kan ju inte vara en garanti för goda förvaltningsresultat? 

– Nej, men det underlättar. Det krävs kompetens och kapacitet för att bygga, underhålla och vidareutveckla en framgångsrik förvaltningsmodell. Det förutsätter i sin tur att vi har mycket kapital under förvaltning. 

Långsiktig förvaltare med tydligt fokus

Monyx är en pensionsförvaltare vilket innebär att placeringarna spänner över lång tid. Den strategiska allokeringen, det vill säga hur en fond fördelar sina innehav mellan till exempel aktier och ränteplaceringar, är viktig för att få god avkastning. 

– Allokering är vår specialitet. Vi arbetar efter en strikt modell med riskstyrd förvaltning. Förenklat innebär modellen att våra strategifonder ska ha en viss målrisk och att varje fond får röra sig kring den risknivån över tid. Modellen justerar månadsvis målrisken i varje fond och syftar till att leverera marknadsavkastning, det vill säga det som benämns beta på branschspråk. 

Innebär det att ni inte har en uppfattning om hur marknaden och tillgångsslag kommer att utvecklas på kort sikt? 

– Absolut inte. I den taktiska, alltså den kortsiktiga, allokeringen med en tidshorisont om cirka 1-3 månader försöker vi skapa alpha, meravkastning, oavsett hur marknaden utvecklas, säger Johan Wagman och fortsätter: 

– Vi tar tydliga positioner med hjälp av terminer. Dessa positioner kan avvika från den strategiska allokeringen som alltid ligger fast inom ett visst spann enligt målrisken. Som en sista komponent i vår förvaltningsmodell använder vi de modeller som vi har för vår hedgefondförvaltning. Även här för att skapa överavkastning i form av alpha.

Monyx strategi innebär att bolaget direktinvesterar i underliggande värdepapper. Det medför att Monyx på de stora fondtorgen inte erbjuder placeringstjänster och fond- i –fondlösningar. Däremot erbjuder bolaget sex direktinvesterande strategifonder med olika målrisk.

– Våra kunder har olika förutsättningar och riskpreferenser vilket framkommer i den behovsanalys som kunderna gör. För våra kunder är valet av strategifond enkelt efter som det bara handlar om att välja den fond som motsvarar den egna riskprofilen, säger Johan Wagman.