Publicerad 1 apr 2015

Aktiv räntefond bra val i dagens ränteklimat


Många sparare har ökat risken i sina ränteplaceringar på grund av den historiskt låga räntenivån, men det kan komma att straffa sig när räntorna väl börjar stiga. Fondförvaltaren Danske Invest ser därför aktiva räntefonder med ett brett investeringsmandat som ett attraktivt alternativ i dagens ekonomiska klimat.

I en snabbt föränderlig ekonomisk värld är det viktigt att skapa en investeringsportfölj med en balans mellan olika tillgångar, och att löpande följa upp hur väl de olika innehaven är anpassade till de rådande förutsättningarna på marknaden. Det gäller inte minst på räntesidan då många sparare har valt lite mer riskfyllda placeringar som företagsobligationer i takt med att räntenivåerna sjunkit till historiskt låga nivåer. Men enligt Enligt Pär-Ola Adolfsson, senior fondförvaltare hos Danske Invest, kommer de låga räntorna att skapa stora utmaningar framöver samtidigt som uppsidan är begränsad.

– Räntorna har nu kommit ner så långt att det faktiskt finns ett tak för hur stor avkastningen kan bli om räntorna skulle sjunka ytterligare. Omvänt är risken för förlust om räntorna skulle börja stiga mycket större om man inte har investerat med det i åtanke, säger Pär-Ola Adolfsson.

Aktiv ränteförvaltning en god idé

Vad gör man då som sparare om man söker efter en ränteplacering som har möjlighet att ge en lite bättre avkastning än de allra säkraste statsobligationsfonderna samtidigt som man är medveten om riskerna när räntenivåerna börjar stiga igen? En möjlighet är givetvis att sprida sitt innehav mellan olika typer av obligationer och löpande förändra dem själv, men ofta saknas både tiden och kunskapen för att det ska vara ett rimligt alternativ. Ett annat sätt är att välja en aktiv räntefond som har mandat att investera i olika typer av obligationer från hela världen med ett riskmedvetet perspektiv. En av dessa fonder är Danske Invest Horisont Ränta.

– Fonden riktar sig till investerare som vill sprida sina risker genom att fördela sina investeringar mellan olika tillgångsklasser, men som samtidigt tycker att avkastningen från traditionella obligationer är för låg, säger Pär-Ola Adolfsson.

Medan en traditionell obligationsfond vanligtvis investerar i lokala stats- och bostadsobligationer, kan Danske Invest Horisont Ränta investera mycket bredare. Förutom de traditionella obligationerna kan fonden även investera i obligationer från tillväxtmarknader och företagsobligationer, både high yield-obligationer (de med lägre kreditbetyg) och säkrare investment grade-obligationer (de med högre kreditbetyg). Dessutom kan fonden investera i globala statsobligationer från till exempel USA, Spanien och Italien. Investeringar görs både genom olika typer av obligationsfonder och via enskilda värdepapper.

– Horisont Ränta gör det möjligt att kombinera olika typer av obligationer och därmed utnyttja möjligheterna till att anpassa investeringarna i förhållande till den makroekonomiska miljön, förklarar Pär-Ola Adolfsson.

Störst potential i Europa

Förvaltarteamet bakom Danske Invest Horisont Ränta följer ständigt marknaden för att kunna dra nytta av de bästa möjligheterna för tillfället. I dagsläget anser Pär-Ola Adolfsson att europeiska high yield-obligationer har störst potential framöver. 

– Anledningen är att den Europeiska centralbanken har antagit ett program för kvantitativa lättnader som innebär att de kommer att köpa upp europeiska obligationer. Detta gäller främst statspapper, men vi förväntar oss att denna utveckling även kommer att gynna high yield-papper, säger Pär-Ola Adolfsson.

Han ser även positivt på investeringar i amerikanska high yield-obligationer, bland annat som ett sätt att positionera fonden inför kommande räntehöjningar i USA.

– Siffrorna för den amerikanska ekonomin ser positiva ut och därför har vi en förväntan om att den amerikanska centralbanken kommer att börja höja räntorna inom en överskådlig framtid. Det skulle kunna pressa ned kurserna, men vanligtvis klarar sig high yield-obligationer bättre än andra obligationer när räntorna stiger, säger Pär-Ola Adolfsson.

Ett bra val för riskmedvetna

Den som investerar i Danske Invest Horisont Ränta behöver med andra ord inte själv fundera över när det börjar bli dags att positionera om sina ränteinvesteringar i takt med att den globala ekonomin återhämtar sig ytterligare, eller om det skulle bli ytterligare bakslag i exempelvis Europa. Med en risknivå om 3 av maximala 7 ger den en kombination av rimlig förväntad avkastning och en relativt låg riskprofil. Fonden gav en avkastning om 5,21 procent under 2014, och under en treårsperiod var avkastningen 13,5%. Det är betydligt högre än bankränta samtidigt som förvaltarna ser till att minimera risken när räntorna väl börjar stiga.

– Vi förväntar oss inte att räntorna kommer att stiga kraftigt, men vi har en förväntan om att botten är på väg att nås. Då kan det vara läge att vara aktiv i sitt räntesparande för att undvika onödiga risker, säger Pär-Ola Adolfsson.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.