“Det låter säkert märkligt, men snabbast utdelningstillväxt har ofta de bolag som nyligen sänkt sin utdelning”, säger Nick Kirrage på Schroders.

Publicerad 2 maj 2017

Aktieutdelningar: Tillväxt viktigare än faktisk utdelning

Välj aktier med låg utdelning
När obligationer ger nästan noll i avkastning har aktier med hög utdelning blivit attraktiva. Men på längre sikt ofta är mer lönsamt att köpa aktier med låg utdelning. Och det gäller även när målet är hög årlig direktavkastning.

– Det handlar om en placerare vill ha hög utdelning i dag, eller ännu högre utdelning på längre sikt, säger Nick Kirrage, fund manager, equity value, på kapitalförvaltaren Schroders.
Det Kirrage pekar på är att den investerare som är villig att vänta över en längre tidshorisont kan förvänta sig en högre direktavkastning längre fram. Viktigare än hög direktavkastning i dag är nämligen den långsiktiga utdelningstillväxten.
Sänkt utdelning indikerar högre långsiktig utdelning
– Det låter säkert märkligt, men snabbast utdelningstillväxt har ofta de bolag som nyligen sänkt sin utdelning, säger Kirrage.
Bolag som sänker utdelningen straffas ofta av marknaden, vilket betyder lägre kurs på bolagets aktie. 
– Men erfarenheterna säger oss att på sikt så tenderar såväl aktiekurs som utdelning stiga snabbare för dessa aktier än vad marknaden förväntat sig, säger Kirrage.
 
Att tillväxten i utdelningarna har stor betydelse på längre sikt kan belysas med ett exempel
Jämför två bolag. Det första, bolag A, har en aktuell direktavkastning på 3 procent och en utdelningstillväxt på 10 procent per år. Det andra, bolag B, har en aktuell direktavkastning på 7 procent och en utdelningstillväxt på 3 procent per år. Bägge aktierna har samma kursutveckling och alla utdelningar återinvesteras.
Efter drygt 20 år har det första bolaget, bolag A, ”gått om” bolag B vad gäller total avkastning. Efter 25 år är skillnaden 35 procent till förmån för bolag A, som alltså initialt har en betydligt lägre avkastning. 
Handlar om långsiktigt perspektiv
– Det handlar alltså om långsiktiga placeringar. Exemplet är fullt relevant när det till exempel handlar om pensionsplaceringar, påpekar Kirrage, som menar att det finns gott om exempel från verkligheten.
Under lågkonjunkturen några år in på 2000-talet var det många brittiska aktier som föll rejält kursmässigt, samtidigt som bolagen sänkte utdelningarna.
 
– Men vissa av bolagen vars aktier drabbades hårdast har sedan botten runt 2009 uppvisat tvåsiffriga tillväxttal vad gäller utdelningarna.
Kirrage drar slutsatsen att placerare generellt måste hitta en lämplig balans utifrån tre kriterier.
– En idealisk aktieplacering ger hög utdelning, har hög utdelningstillväxt samt uppvisar en hög kursmässig tillväxt. Men det är sällan detta kan uppnås, utan det vanliga är att en placerare måste avstå från åtminstone en av dessa.  
Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.