“Jag skulle nog vilja säga att det är fond som passar jämt. Men det är klart att den passar speciellt för de placerare som vill vara exponerade mot aktiemarknaden men som samtidigt är mer riskovilliga”, säger Henrik Wold Nilsen, som förvaltar SPP Aktiefond Stabil.

Publicerad 30 okt 2019

Stabil aktiefond för den riskovillige

Aktiefonden som parerar mot allt för stora svängningar.
Att vara exponerad mot aktiemarknaden innebär chans till betydande vinster såväl som förluster. Att välja en global fond med strategin att placera i så kallade stabila aktier kan vara lösningen för de mer riskovilliga. Faktiska siffror visar också att denna ”medelväg” kan vara nog så lönsam för placerare.

– Vi väljer bort mindre tillväxtbolag till förmån för något större bolag med stabila intäkter och med en klar och färdig affärsmodell. Man kan säga att vi går efter devisen ”what you see is what you get”. 

Det säger Henrik Wold Nilsen, som sedan starten av fonden 2013 förvaltar fonden SPP Aktiefond Stabil. Fonden är en global aktiefond vars mål är att uppvisa en långsiktig stabil utveckling med lägre kurssvängningar än marknaderna fonden investerar på. 

När aktiemarknaden var stark 2016 och 2017 steg också SPP Aktiefond Stabil, om än inte lika mycket som marknaden. När marknaden var svagare 2018 och gick ned över helåret, så hade fonden likväl en positiv avkastning på ett par procent. Fonden gick upp 1,73 procent jämfört med jämförelseindex MSCI World Net return som sjönk med 1,15 procent under 2018.*

– Den långsiktiga riskjusterade avkastningen för fonden är faktiskt något högre än fondens jämförelseindex MSCI World Index Net Return, säger Wold Nilsen, vilket bland annat påvisas genom den genomsnittliga volatiliteten för fonden under de senaste fem åren, som har varit 11,5 procent. Volatiliteten för jämförelseindex har under samma period varit 13,4 procent.**

Stabila bolag med hög utdelning 

Fonden baserar sitt urval av placeringar på två kriterier. Det första kriteriet är att en aktie ska uppvisa en stabil utveckling, vilket beskrivs som en stadig uppgång utan snabba kast vare sig uppåt eller nedåt. Det andra kriteriet är höga och regelbundna utdelningar. 

– Att aktiekursen är stabil innebär att marknaden ser bolaget som stabilt och höga utdelningar innebär att bolaget och dess ledning har självförtroende vad gäller bolagets fortsatta utveckling, förklarar Wold Nilsen. 

För att sedan välja ut de allra mest attraktiva företagen används en kvantitativ modell. Antal bolag i fonden ligger normalt på cirka 125 stycken. Fonden är överviktad i sektorerna konsumentvaror och fastigheter och det största enskilda innehavet är Procter and Gamble. Däremot är fonden underviktad i sektorerna life science och teknik. 

– Det är just inom konsumentsektorn vi ser många av de stabila bolagen. Inom life science finns många bolag som möjligen kan uppvisa en snabb tillväxt längre fram, men där risken är desto större, förklarar Wold Nilsen.

Fonden är global och största regionen är i dagsläget Nordamerika (66 procent) följt av Västeuropa (21 procent), vilket innebär en regional exponering som är ganska lik index. 

Fonden avstår bland annat från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner samt bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. 

Därutöver avstår fonden från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från omsättning av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel och pornografi. 

– Att vi investerar fossilfritt har varit en fördel eftersom ”fossil-aktier” har uppvisat en sämre utveckling, säger Henrik Wold Nilsen. 

Är SPP Aktiefond Stabil en fond som passar i det aktuella marknadsläget som av många beskrivs som något osäkert? 

– Jag skulle nog vilja säga att det är fond som passar jämt. Men det är klart att den passar speciellt för de placerare som vill vara exponerade mot aktiemarknaden men som samtidigt är mer riskovilliga och vill ha lite mindre svängningar i sitt innehav, säger Wold Nilsen och tillägger att vid stora fall på aktiemarknaden går även denna fond ner, men teorin är att fonden går ner något mindre än andra aktiefonder.

*Fondens avkastning per 2014-09-30—2019-09-30 i svenska kronor, utan hänsyn till
inflation 86,2 procent, jämförelseindex (MSCI World Index Net Return) under samma
period 92,9 procent.

**2014-09-30
– 2019-09-30 MSCI World Index Net Return, genomsnittlig volatilitet 13,4 procent och
under samma period var siffran 11,5 procent för SPP Aktiefond Stabil.

Läs mer om SPP Aktiefond Stabil

Läs mer om SPP Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och
informationsbroschyr.