”Med trendanalysen identifierar vi de aktier vars kurs har en tendens att utvecklas starkare än index”, säger Öyvind Fjell

Publicerad 1 feb 2016

Aktiefond med egen placeringsstrategi utsedd till årets bästa fond

Slog index med 20 procentenheter
Förra året blev ännu ett mycket starkt år för fonden Delphi Nordic. Avkastningen landade på drygt 30 procent, vilket var mer än 20 procentenheter bättre än index. Detta har lett till att fonden fått två prestigefyllda utmärkelser. Förvaltaren förklarar den starka utvecklingen med en specifik placeringsstrategi.

– Även om jag är mest fokuserad på framtiden så är det naturligtvis roligt att få priserna. Det är ett bevis på att vi levererar goda resultat, säger fondförvaltaren Öyvind Fjell med anledning av att fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se utsett Delphi Nordic till både ”Bästa Nordenfond” och ”Bästa fond alla kategorier” för 2015. 

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under helåret 2015 uppvisade Delphi Nordic en avkastning på 33 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex VINX Benchmark Cap Net Index, som under samma period hade en avkastning på 11,3 procent. 

Det är naturligtvis dessa siffror som gjorde att Fondmarknaden.se rankade Delphi Nordic som förra årets bästa fond. Fondmarknaden.se uppmärksammar också att fondens avkastning de senaste tre åren uppgått till i genomsnitt 32,7 procent per år. Det är mer än det dubbla mot jämförelseindex, 14,8 procent. Fondmarknaden.se relaterar också en fonds avkastning till den risk, uttryckt som volatiliteten, som är förknippad med placeringar i en specifik fond. Delphi Nordic hamnar då i riskkategorin ”hög”, och fonden rekommenderas därför till de placerare som kan acceptera relativt stora svängningar. Men Fondmarknaden.se kommer således fram till att den något högre risken i Delphi Nordic har ”betalat sig”.

Tydlig strategi bakom framgången

– Jag tror att det faktum att vi har en tydlig strategi är det som ligger bakom det goda resultatet. Inte minst är det viktigt för den långsiktiga utvecklingen, säger Öyvind Fjell. 

Den strategi som Öyvind Fjell syftar på är den så kallade Delphimetoden. Det är en metod som går ut på att kombinera traditionell fundamental företagsanalys med vad förvaltaren själv kallar trendanalys.    

– Med trendanalysen identifierar vi de aktier vars kurs har en tendens att utvecklas starkare än index, säger Fjell, som menar att tack vare trendanalysen är det möjligt att få rätt timing i placeringarna.  

Öyvind Fjell berättar att tumregeln är att en aktie ska stiga, eller gå ned, under minst tre månader för att en trend ska vara etablerad. Men han poängterar samtidigt att han lägger 80 procent av sin tid på den fundamentala analysen.

En annan orsak till Delphi Nordics starka utveckling tror Öyvind Fjell beror på att de hittat bolag som många andra investerare helt enkelt inte uppmärksammat. 

– Vi har haft som strategi att hitta de lite mindre bolagen med snabb tillväxttakt, säger Fjell, och nämner bland annat de danska bolagen Vestas och Genmab, finländska Huhtamaki samt svenska Billerud som bolag som varit lönsamma placeringar det senaste året.

Att Delphi Nordic har de fyra nordiska länderna som sin marknad har också gagnat avkastningen då det ger ett bredare urval av investeringsobjekt. De nordiska ländernas något olika profiler vad gäller det inhemska näringslivet ger också en fördelaktig diversifiering och riskspridning.   

Vad tror du om det kommande året? 

– Det blir viktigt att vara selektiv och att i analyserna gå in mer på bolagsnivå, säger Fjell, som menar att många av de större bolagen vars aktier utvecklats positivt det senaste året i dag är att betrakta som något högt värderade, det vill säga dyra.  

– Vi kommer att vara försiktiga och ligga något defensiva i våra placeringar, fortsätter Fjell, och berättar att fonden ligger överviktad i sektorerna hälsa och konsumtion.

– Den privata konsumtionen gynnas av de fortsatt låga räntorna, medan det något osäkra läget när det gäller tillväxten i Kina kan slå mot industriföretag liksom råvarubolag, säger Fjell, som tror att en mjuklandning av den kinesiska ekonomin ligger i dagens aktiekurser.

Men han tror att reaktionerna kan bli negativa om det i stället blir en snabb avmattning i Kina, och då ser han inte Norden som en ”säker hamn”. 

– Många av de större bolagen i Sverige och Finland är exponerade mot Kina, och ett ytterligare oljeprisfall skulle slå mot Norge. Då är det mycket som talar för att placerare istället väljer den amerikanska marknaden.

Bolagens intjäning avgörande

Öyvind Fjell är trots allt generellt försiktigt positivt inställd till utvecklingen inom Europa. Han ser en svag återhämtning och tillväxten är på väg upp. Bland de nordiska länderna tycker han främst att Sverige ser bra ut med en stark inhemsk ekonomi. 

– Dessvärre gälle det motsatta för Norge, där vi ser en avmattning och ökad arbetslöshet, säger Fjell.    

Även om det internationella ekonomiska läget kan betecknas som osäkert med några orosmoment så vill Fjell betona att det är företagens intjäningsförmåga som främst avgör utvecklingen.

– En eventuell ökad global oro slår mot marknaden om företagens intjäning samtidigt är låg. Men de bolag som har en hög intjäning klarar internationell turbulens bättre, säger han.     

Delphi fonder ingår i Storebrandkoncernen.

Läs mer om Delphi Nordic här.

Läs mer om utmärkelsen här.