Tillväxt analys kunder medicinteknik

Publicerad 29 september 2020

AcouSort går från klarhet till klarhet

Trots rådande pandemi har medicinteknikföretaget AcouSort lyckats förbättra både omsättning och resultat rejält. Under årets första sex månader har bolaget inlett en rad nya processer med nya kunder, försäljningen har i det närmaste tredubblats och aktien hyllas av analytiker.

I början av 2019 tog medicinteknikföretaget AcouSort det strategiska beslutet att fokusera verksamheten ytterligare mot OEM-marknaden och inrikta kommerisaliseringen av de egna benchtopsystemen till att stötta utvecklingen av OEM-affärer. AcouSort, vars teknik använder skonsamma ljudvågor för att separera celler och andra partiklar i biologiska vätskor, exempelvis från blodprover, har sedan dess sett ett stadigt ökande intresse.

Ett drygt år efter att det strategiska beslutet fattades är bolaget involverat i närmare 15 olika processer avseende OEM-samarbeten och fler är att vänta. Så snart något av dessa realiseras i storskalig produktion kommer intäkterna att ta ordentlig fart och VD Torsten Freltoft ser ljust på framtiden.

– Även om våra intäkter i det närmaste tredubblades under första halvåret avser dessa enbart licensintäkter, intäkter från systemförsäljning, OEM support samt en del från offentlig finansiering. Det är bra bidrag på vägen framåt, men de stora intäkterna kommer först när någon av våra kunder beslutar sig för serieproduktion, säger Torsten.

Storskalig produktion

Torsten Freltoft säger sig vara övertygad att några av de nu ingångna OEM-samarbetena även kommer att leda till storskalig produktion, men han vill inte precisera när detta kan ske.

– Vi har kommit olika långt med våra partners, beroende på vilken typ av produkt de vill utveckla eller tillverka. Vilket av dessa samarbeten som kommer att utvecklas snabbast är svårt att svara på idag, säger han.

En fingervisning om vilka volymer ett avtal om storskalig produktion skulle kunna medföra redogör analyshuset Analyst Group för i sin senaste analys av bolaget.

”Vi bedömer att en fullständig integration mot kund skulle motsvara ungefär 500 000 komponenter per år. En full lansering med en kund tar mellan 5 och 7 år”, skriver Analyst Group som sätter sin riktkurs på aktien till 16,20 kr.

Avtal med världsledande bolag

AcouSort har redan i dag ett samarbete och licensavtal med branschledande Instrumentation Laboratory och har under våren slutfört sitt andra utvecklingsuppdrag åt bolaget, något som bör ses som ett tydligt kvitto på att bolagets teknologi är relevant i större sammanhang. Samarbetet med Instrumentation Laboratory har pågått sedan 2016 och har utvecklats enligt plan.

AcouSort erbjuder en flexibel teknik som kan anpassas för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden, från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys.

Idag behöver blodprover ofta skickas till ett centralt lab för manuella beredningssteg innan de är redo för analys. AcouSort erbjuder en unik och effektiv lösning för provberedning, vilket gör att processen kan automatiseras och integreras i nästan alla analytiska eller diagnostiska instrument.

Detta banar väg för en ny generation kliniska instrument där patientprover analyseras direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Snabbare patientnära diagnostik möjliggör samtidigt snabbare medicinska åtgärder, där läkare kan sätta in optimala behandlingar för att drastiskt förbättra vårdkvaliteten och behandlingsresultaten för patienten.

Patientnära diagnostik är snabbväxande

En av de underliggande marknadsdrivarna för AcouSort är, enligt Analyst Group, den ökade efterfrågan på just patientnära diagnostik, så kallad Point Of Care. Den globala marknaden för patientnära diagnostik värderades, enligt analyshuset 2018 till cirka 23 miljarder dollar, och marknaden förväntas att nå ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder dollar år 2026.

Levererar på sin strategi

Att intresset för patientnära diagnostik och AcouSort är växande har märkts tydligt under den rådande pandemin. Trots den svåra omvärldssituationen har AcouSort genomfört leveranser och installationer av system både i Sverige och till internationella kunder genom att digitalisera installationer och utbildningar. Möjligheten att genomföra digitala installationer skulle kunna påverka bolaget positivt på sikt, då det innebär en mer kostnadseffektiv, skalbar och snabbare internationell penetration av AcouSorts produkter.

AcouSort uppdaterade sin strategi i maj i år med en klar vision om hur bolaget ska fortsätta att utvecklas och skapa tillväxt. Vårens och sommarens aktiviteter tyder på att AcouSort arbetar målmedvetet och fokuserat och sannolikt kommer att kunna leverera på de nya målen och milstolparna.

På kort sikt ska AcouSort se till att företaget når en betydande marknadsandel inom sina fokusområden genom att arbeta för att akustofluidik blir standard vid automatiserad beredning av kliniska prover. På medellång sikt ska bolaget säkerställa kapaciteten för högvolymproduktion och fortsatt tillväxt. På lång sikt ska en diversifiering och breddning till andra områden som till exempel klinisk behandling, livsmedel och veterinärmedicin ske. (läs mer om strategin här)

­– Vi beslutade att justera fokus under 2019 och det har burit frukt. Nu har vi satt upp en högst realistisk plan med ambitionen att ta AcouSort till nästa nivå, säger Torsten Freltoft.

En viktig milstolpe för AcouSort nåddes under andra kvartalet i år, då bolaget erhöll ISO 13485-certifiering vilket är en grundläggande förutsättning för kommersialiseringen av bolagets OEM-komponenter. Det gör att bolaget med ökad trovärdighet kan verka mot målet att under åren 2023 till 2026 uppnå en kraftigt ökad omsättning från försäljning av egenproducerade komponenter samt intäkter från licensavtal.Är du intresserad av mer om AcouSort? Anmäl ditt intresse här!