“Den här läkemedelskandidaten är en viktig milstolpe för bolaget”, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Publicerad 20 maj 2016

A1M Pharma växlar upp tempot i kampen mot havandeskapsförgiftning

Tar in nytt kapital
För att finansiera en fortsatt utveckling av bolagets nya läkemedelskandidat genomför A1M Pharma en nyemission. Bolaget har också inlett ett forskningssamarbete med det globala bioläkedelsbolaget CSL Behring, vilket kan ses som ett led i bolagets strävan att öka antalet internationella samarbeten.

– Den här läkemedelskandidaten är en viktig milstolpe för bolaget av flera skäl, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.
Det han syftar på är kandidaten MC-035, som är en modifierad variant av proteinet A1M. I bolagets tester har RMC-035 visat sig ha lika god effekt som A1M. Samtidigt har RMC-035 egenskaper som gör den stabilare vid användning och enklare att tillverka i stor skala.
– Vi har en utmärkt substans att arbeta vidare med när vi nu utvecklar en storskalig tillverkningsprocess tillsammans med en ledande europeisk tillverkare. Vi har också kunnat söka substanspatent vilket inte varit möjligt tidigare. Sammantaget ger det väsentligt förbättrade patentmöjligheter vilket kraftigt ökar intresset betydligt hos de stora läkemedelsbolagen, fortsätter Tomas Eriksson.
En betydande del av kapitalet från den nyemission som inleddes den 19 maj kommer att användas för att skala upp tillverkningsprocessen i enlighet med god tillverkningssed (GMP). Parallellt arbetar bolaget vidare med prekliniska tox- och säkerhetsstudier med målsättningen att inleda kliniska studier i slutet av 2017 eller i början av 2018. 
Starkt intresse från stora läkemedelsbolag
För att ytterligare öka intensiteten i forskningen har A1M Pharma nu inlett ett forskningssamarbete med det globala bioläkemedelsbolaget CSL Behring. Ett syfte med samarbetet är att undersöka möjligheterna att kombinera proteinet A1M med olika plasmaproteiner. Forskningen inom samarbetet kommer att bedrivas gemensamt av de båda bolagen, men respektive part bär sina egna kostnader.
Att samarbetet med CLS inleds just nu är säkerligen ingen tillfällighet. Enligt A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin finns det nämligen ett betydande intresse för bolagets projekt bland de internationella storbolagen.  
– Det finns tveklöst stort intresse, men även en hälsosam dos skepticism då det inte finns någon behandling av havandeskapsförgiftning i dag. Vi måste bygga vidare på de relationer vi har med storbolagen inom kvinnohälsa och det allt större intresse som de visar för biologiska läkemedel, säger Martin Austin.
Han betonar även att bolaget bör bli mer attraktivt i takt med att kommande milstolpar – som storskalig tillverkning, genomförda toxicitetssäkerhetsstudier och fas I-studier – uppnås.
– I takt med att vi når våra delmål minskar risken i utvecklingsarbetet. Det gör bolaget allt mer värdefullt för såväl samarbetspartners som investerare, förklarar han. 
Betydande marknad
Lundabaserade A1M Pharma bedriver läkemedelsutveckling baserad på det kroppsegna proteinet A1M. Bolaget utvecklar i första hand diagnostik och behandling mot havandeskapsförgiftning. A1M Pharma bedriver även utveckling för den närliggande indikationen akut njurskada. 
Därutöver undersöker man även ytterligare indikationer baserade på A1Ms breda verkningsprofil. Bland annat har bolaget erhållit patent inom mitokondriella sjukdomar, samt har ett samarbete med NeuroVive Pharmaceutical inom detta område.
Enligt Tomas Eriksson har A1M Pharmas forskning inom havandeskapsförgiftning stor betydelse utifrån en medicinsk aspekt. Samtidigt är marknaden betydande.    
– Havandeskapsförgiftning leder till att cirka 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år, främst i utvecklingsländer. I utvecklade länder är dödsfall ovanliga men den enda behandlingen som finns i dag är att förlösa barnet, vilket leder till såväl initiala medicinska problem som högre risk att drabbas av komplikationer senare i livet, påpekar han. 
 • Fakta – nyemissionen
 • Emissionsvolym: 43,7 MSEK 
 • Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016
 • Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.  
 • Garantier: Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtagande.
 • Värdering (pre-money): Cirka 98,3 MSEK
 • A1M Pharma är noterat på Aktietorget
 •  
 • För mer info och anmälan gå in på: http://www.irportalen.se/a1m
   

Finwire intervjuade vd Tomas Eriksson angående emissionen. Se intervjun nedan