Hela denna sektion �r en bilaga fr�n investerarbrevet.se � en tj�nst fr�n Laika consulting
Efter många års utvecklingsarbete inom nanoimprintlitografi (NIL) är Obducat världsledande inom området. I slutet av förra året expanderade verksamheten ytterligare genom förvärvet av det tyska företaget Solar-semi.
Nanoteknikbolag som investerar för tillväxt
InvesterarbrevetOmfattande investeringar, ny organisation och fjolårets strategiska förvärv av Solar-semi. Det är tre åtgärder som nanoteknikbolaget Obducat har genomfört. Men orderingången i år har varit lägre än förväntat, vilket framgick av bolagets rapport för det tredje kvartalet.
Nanoteknik är ett minst sagt högaktuellt område. Forskningen är intensiv och användningsområdena blir allt fler inom bland annat elektronikindustrin och för medicinska ändamål.  

– Marknaden för nanoteknik växer kraftigt. Vi har framför allt nischat in oss på expansiva teknik- och medicinteknikbolag runt om i världen, säger Patrik Lundström, vd för Obducat, som också berättar att bolaget arbetar med kunder som Kimberly Clark, Infineon, LG Electronics och nu senast Huawei. "Dessutom har vi fått några stora order till försvars-, flyg- och rymdrelaterade industriföretag", tillägger han. 

Efter många års utvecklingsarbete inom nanoimprintlitografi (NIL) är Obducat världsledande inom området. Bolaget har utvecklat teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer, vilka exempelvis kan ge ytor nya funktioner. Obducat riktar i första hand in sig på ledande företag inom LED-, OLED, display-, och biomedicinska industrier.

Förvärv ger bredd och djup
I slutet av förra året förvärvade Obducat det tyska företaget Solar-semi. Med sin ytbeläggningsteknik har bolaget skaffat sig en mycket stark position inom halvledar-, display och MEMS-industrierna. 

– Genom förvärvet kan vi erbjuda en världsunik kombination av Obducats teknik för nanoimprintlitografi och den ytbeläggningsteknik som Solar-semi har. Denna kombination är avgörande för att kunna erbjuda integrerade helhetslösningar till våra kunder, vilket är vad de stora globala aktörerna efterfrågar, framhåller Patrik Lundström.

Förvärvet av Solar-semi innebär att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas. 

– Vår målsättning för 2016 är fortfarande att nå en orderingång om minst 80 miljoner kronor. Vi har en fortsatt positiv syn på marknadsutvecklingen för resterande del av året och 2017, säger Patrik Lundström.

Ny organisation men lägre orderingång än väntat
För att öka takten i försäljningsarbetet och förbättra lönsamheten har bolaget skapat en ny organisation från 1 oktober. 

– Den nya organisationen spänner över både moderbolaget och våra två dotterbolag. På så vis funktionsorienterar vi verksamheten istället för att driva den vidare i separata bolag. Konsekvensen blir att de som arbetar med försäljning och marknad kan utföra ett mer fokuserat arbete, förklarar Patrik Lundström.

Obducats orderingång hittills under 2016 har varit lägre än förväntat, vilket bland annat är en följd av den konsolidering som sker inom LED-industrin. Dessutom har kundorder från försvarsindustrin dragit ut på tiden. 

– Den administrativa processen, med ett omfattande dokumentationsbehov, har bidragit till att nya order har dröjt väsentligt längre än förväntat, berättar Patrik Lundström.

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet skriver Obducat att den lägre orderingången under första halvåret har medfört lägre intäkter och resultat än förväntat under rapportperioden:

”Den lägre marginalen under 2016 förklaras av att en större del av omsättningen härrör från maskiner för ytbeläggning- och våtprocessbearbetning vilka har haft en lägre marginal jämfört med maskiner för nanoimprint”, enligt rapporten. 

Obducats avsikt är att marginalförbättringen avseende ytbeläggnings- och våtprocesssutrustning ska påskyndas med hjälp av den nyligen genomförda omorganisationen. Bolaget bedömer i kvartalsrapporten att detta skall ge resultat under 2017. 

Ny styrelseordförande och investeringar för framtiden 
Fredag 28 oktober meddelades att Obducats tidigare styrelseordförande Henri Bergstrand lämnat sin post som styrelseordförande och styrelseledamot av personliga skäl. Ny styrelseordförande är Ursula Hultkvist Bengtsson som sitter i ledningsgruppen för Medicon Village. Hon har tjugo års erfarenhet från Life Science-området med inriktning på forskning, kommersiella frågor samt förändringsledarskap från bolag som Sandoz, Gambro och AstraZeneca.  

Att marknaden kommer att skjuta fart och efterfrågan öka råder det ingen tvekan om, enligt Patrik Lundström. Därför fortsätter Obducat att genomföra planerade investeringar i såväl produktutveckling som marknadsbearbetning, för att ytterligare stärka konkurrenskraften framöver.

– Dessa investeringar kommer att stärka vår konkurrenskraft. Vi bedömer att Obducat kan etablera sig som en ledande leverantör till LED-industrin och förväntar oss därmed en kraftig ökning av antalet systemorder, berättar Patrik Lundström. 

– Dessutom kommer vi under hösten att presentera vår nya maskin – Eitre Large Area – som är anpassad för att göra imprint över större ytor vilket öppnar upp nya marknader, berättar Patrik Lundström.

– Vi bedömer att efterfrågan på komponenter som är nödvändiga för den fortsatta utvecklingen inom IoT (Internet of Things) i stor utsträckning kommer att lösas av framstegen inom nanoteknik, vilket kommer att kontinuerligt skapa nya affärsmöjligheter för bolaget under många år framöver, enligt Patrik Lundström.


Direkl�nk till denna artikel: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/?inramad=http://www.investerarbrevet.se/default.aspx?a=MjA4OQ==-wWCtzUN/YSU=
Denna artikel �r framtagen av investerarbrevet.se och ska inte tolkas som B�rsguidens �sikter eller st�llningstaganden.
L�s fler artiklar p� www.investerarbrevet.se